ZUS chce prowadzić swoją działalność naukowo-badawczą

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy, który ma umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prowadzenie działalności badawczej i naukowej w zakresie zabezpieczenia społecznego. W ten sposób ZUS, obok Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, będzie kolejną jednostką podległą Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, mającą kompetencje naukowo-badawcze.

14.12.2022

Mimo niepewności gospodarczej, polskie startupy nadal aktywnie rekrutują – raport

Rynek Prawo pracy

W III kwartale 2022 r. startupy prowadziły o 54 proc. więcej rekrutacji niż w II kwartale – wynika z raportu bValue oraz Just Join IT. Wzrost ten nie spowodował jednak znaczącej presji na wzrost wynagrodzeń, co prawdopodobnie związane jest ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Najwięcej rekrutacji dotyczy programistów średniego szczebla.

14.12.2022

Rażące błędy sądu w sprawie cywilnej o zwolnienie z pracy - skarga nadzwyczajna RPO

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus

Sąd rejonowy nie uwzględnił sprzeciwu powoda na skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne - co naruszyło przepisy. W miejsce zarządzonego przez siebie dowodu z przesłuchania stron, sąd przeprowadził nieznany prawu dowód z zeznań stron na piśmie. Wyrok wydał zaś z udziałem ławnika wyznaczonego w dniu wyroku, tymczasem ten, kto nie zna sprawy, nie może orzekać sprawiedliwie.

14.12.2022

Raport Lewiatana: Dzięki Zielonej Transformacji będzie mniej chorób zawodowych i więcej miejsc pracy

Środowisko Rynek Prawo pracy

Wiele osób pracujących w branżach, które jak np. górnictwo, będą wygaszane, znajdzie zatrudnienie w zielonej gospodarce. Spadnie liczba chorób zawodowych i wypadków związanych z wydobyciem i przetwarzaniem paliw stałych. Poprawi się też stan zdrowia psychicznego pracowników, bo będzie dużo ofert zatrudnienia w zielonym sektorze – wynika z raportu „Pozytywny wpływ zielonej transformacji na zdrowie” Konfederacji Lewiatan.

13.12.2022

Pracownicy przygraniczni: Związek partnerski zawarty w innym kraju UE nie musi być wpisany do rejestru w Luksemburgu

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Przyznanie renty rodzinnej nie może być uzależnione od dokonania takiego wpisu za życia obojga partnerów – orzekł TSUE. Według Trybunału, dla zapewnienia skuteczności związku partnerskiego wobec osób trzecich i zagwarantowania poszanowania warunków przyznania renty rodzinnej, wystarczające byłoby przedstawienie urzędowego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym związek ten został zawarty.

13.12.2022

Obowiązek odśnieżania dachów – inspekcja przypomina o zasadach BHP

Prawo pracy BHP

Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych, reguluje art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Instytucjami powołanymi do kontroli przestrzegania tych przepisów są Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Straż Miejska. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje natomiast, czy odśnieżanie dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

13.12.2022

Nowe stawki diet i limitów noclegowych mogą wymusić zmianę regulacji wewnętrznych

Administracja publiczna Prawo pracy

Zmiana rozporządzenia delegacyjnego wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji pod kątem konieczności dokonania ewentualnych zmian.

13.12.2022

Lewiatan: Unijna dyrektywa wymusi większą równowagę płci w zarządach spółek giełdowych

Prawo pracy Spółki Zarządzanie

Kobiety stanowią ponad połowę populacji Polski, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w składach zarządów i rad nadzorczych firm, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dotychczas nie zostały wprowadzone efektywne rozwiązania służące przeciwdziałaniu dysproporcji płci w zarządach firm. Na podstawie nowej dyrektywy UE, spółki giełdowe będą musiały zwiększyć reprezentację kobiet we władzach do czerwca 2026 roku.

12.12.2022

Dostajesz rentę socjalną - ZUS rozliczy cię korzystniej

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty

Od stycznia 2022 roku osoby, które dostają rentę socjalną i dodatkowo pracują, rozliczają się z ZUS na korzystniejszych zasadach niż wcześniej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wobec dorabiających są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób, na rencie socjalnej oznacza to, że ich wypłata nie jest zawieszana, a jedynie zmniejszona.

12.12.2022

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład

Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.

12.12.2022

Z dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem skorzystać może tylko jeden z rodziców

Prawo pracy

Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wybór sposobu korzystania z tego uprawnienia dokonywany jest w pierwszym wniosku o zwolnienie składanym w roku kalendarzowym i jest wiążący do końca danego roku, nawet przy zmianie pracodawcy.

10.12.2022

Po publikacjach w sprawie mobbingu w zespole „Mazowsze”, RPO pyta o szczegóły

Prawo pracy

Media informują o zarzutach mobbingu wobec dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Szczególne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła informacja, że niezanonimizowane skargi pracowników dotyczące mobbingu miały być przekazywane dyrekcji zespołu. RPO wystąpił więc do Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.

09.12.2022

Powrót świątecznych spotkań. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy

Grudzień to dla wielu firm okazja do powrotu świątecznych spotkań zespołów. 43 proc. badanych Pracuj.pl deklaruje, że w ich miejscu zatrudnienia organizowane będzie takie wydarzenie. Jednocześnie niemal całkowicie znikły spotkania świąteczne online. W dobie wysokiej inflacji jeszcze mocniej niż wcześniej pracownicy liczą na jednorazową premię „od Mikołaja”.

09.12.2022

Składka zdrowotna – niesprawiedliwy podatek, który powinien trafić do Trybunału

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Składka zdrowotna bez kwoty wolnej dla osób najuboższych, która uwzględniałaby minimum egzystencji, i bez mechanizmu ograniczającego jej wysokość dla osób zamożniejszych, jest niesprawiedliwa i dla jednych, i dla drugich – uważają prawnicy. I wskazują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., w którym dokładnie z tego samego powodu zakwestionował on obowiązującą wówczas kwotę wolną w PIT.

09.12.2022

W pracy spędzamy dużą część życia. Ważne, by mieć w niej komfort

Prawo pracy BHP

Powrót do biur po pandemii okazał się trudny - i dla pracodawców, i dla pracowników. Firmy próbowały namawiać, a czasem wręcz zmuszać zespoły do powrotu do biur - często bezskutecznie, bo możliwość pracy zdalnej dla wielu była benefitem, z którego nie chcieli zrezygnować. Aby zwiększyć komfort pracy jedna z firm zdecydowała się stworzyć miejsce pracy, do którego pracownicy będą chcieli wrócić.

08.12.2022

Prewencyjne L4 - pracownicy z obawy przed zwolnieniem z pracy idą na chorobowe

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W ostatnich tygodniach doszło do znacznej redukcji załogi w dużych zakładach produkcyjnych z branży automotive na terenie Wielkopolski. Łącznie pracę stracić może nawet 30 proc. personelu, a to nie jedyny tego typu przypadek. Trudnej sytuacji firm nie poprawia wysoki wskaźnik zwolnień lekarskich. Część pracowników w obawie o utratę pracy udaje się na prewencyjne L4.

08.12.2022

Raport - małe firmy szukają sposobów na motywowanie pracowników

Rynek Prawo pracy

Aż 42 proc. pracowników małych firm, zatrudniających do 100 osób, przyznaje, że rozgląda się za lepiej płatną pracą. 70 proc. ankietowanych twierdzi, że musi szukać oszczędności w domowym budżecie, by starczyło pieniędzy na wszystkie opłaty i niezbędne potrzeby – wynika z najnowszego badania Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

08.12.2022

ZUS: Do 30 grudnia br. wszyscy płatnicy składek powinni mieć konto na PUE ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Jeśli osoba upoważniona przez płatnika, np. księgowa, ma dostęp do jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to w takim przypadku ZUS przyjmuje, że płatnik spełnił obowiązek posiadania profilu na PUE i nie ma potrzeby zakładania innego konta – potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

08.12.2022