- W okresie od czerwca do 30 września tego roku przebywałem na urlopie bezpłatnym. Zakład pracy poinformował mnie, że za święto przypadające w dniu 11 listopada (w tym roku jest to sobota) nie przysługuje mi dodatkowy dzień urlopu, ponieważ wolny dzień został wyznaczony w sierpniu, czyli kiedy nie było mnie w pracy. Czy to jest zgodne z prawem – pyta nasz Czytelnik.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy >>


Dzień wolny w zamian za święto

Święto będące dniem wolnym od pracy, które przypada w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Dotyczy to zarówno tych przypadków, w których dzień świąteczny jest dniem określonym w rozkładzie pracy jako dzień pracy, jak też tych, w których święto przypada w dniu wolnym od pracy (o ile dniem tym nie jest niedziela).

Święto 11 listopada przypadające w 2023 r. w sobotę obniża zatem wymiar czasu pracy o osiem godzin u wszystkich pracodawców, także tych, którzy zatrudniają pracowników w stałym rozkładzie poniedziałek - piątek. We wszystkich tych sytuacjach, w których rozkłady czasu pracy przewidują pracę w liczbie dni równą maksymalnej liczbie dni pracy w okresie rozliczeniowym (tak będzie np. przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym czasu pracy) święto w dniu wolnym skutkować musi wyznaczeniem innego dnia wolnego przez pracodawcę. Działanie to zapewni prawidłową ilość dni pracy w okresie rozliczeniowym (pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie).

Czytaj również: Ustalenie dni wolnych od pracy w regulaminie pracy a planowanie pracy na te dni>>

Dzień wolny w firmie a urlop pracownika

Wyznaczając dzień wolny od pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników lub ich grup (np. wydziałów) pracodawca nie ma obowiązku analizowania tego, czy w tym terminie pracownicy według posiadanych w momencie podejmowania decyzji o dniu wolnym informacji będą w pracy, czy też ktoś z nich jest w trakcie usprawiedliwionej nieobecności (urlopy dla rodziców, choroba, urlop bezpłatny). Nie ma również obowiązku wyznaczania kolejnych terminów dla osób nieobecnych w tym dniu ustalonym jako wolny. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy (spowodowana np. niezdolnością do pracy, opieką) skutkuje – zgodnie z art. 130 par. 3 kodeksu pracy – obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Sierpniowy dzień wolny narzucony pracownikom przez pracodawcę stał się rozkładowym dniem wolnym.

Kwestią podstawową jest jednak to, by oba miesiące (tj. sierpień i listopad) wchodziły do tego samego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Święto „sobotnie” wpływa na wymiar  czasu pracy i liczbę dni pracy w konkretnym okresie rozliczeniowym – nie można go rozliczyć w kolejnym lub poprzednim okresie.

Jeżeli wolne zostało wyznaczone w ramach tego samego okresu rozliczeniowego czasu pracy, w którym przypadało święto 11 listopada to wyznaczony dla wszystkich pracowników sierpniowy termin odbioru objął również osobę, która w tym czasie była nieobecna.