Jak wynika z opublikowanego w środę w Monitorze Polskim obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej z 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (poz. 1224), świadczenie pielęgnacyjne od 2024 r. będzie przysługiwało w kwocie 2988 zł (netto). To wzrost w stosunku do tego roku – obecnie wynosi ono 2458 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej wsparcia powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Czytaj również: Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach>>

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne od 2024 r. będzie przysługiwało:

  • matce lub ojcu,
  • innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 


Zasady pobierania świadczenia pielęgnacyjnego od nowego roku

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można pobierać świadczenie pielęgnacyjne na starych lub nowych zasadach. Na starych zasadach, czyli tak jak obecnie, nic się tu nie zmieni. Opiekun nie będzie mógł pracować. Natomiast na nowych zasadach świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało opiekunowi do ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością 18 lat, ale będzie mógł pracować, pobierając świadczenie. Natomiast od 18 r. ż. osoby wspieranej świadczenie pielęgnacyjne wygaśnie, a osoba z niepełnosprawnością będzie mogła się starać o świadczenie wspierające.