Prawo.pl
Każdy ma prawo wiedzieć, komu zostały przekazane dotyczące go dane osobowe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale zastrzegł, że administrator danych może jednak ograniczyć się do wskazania kategorii odbiorców, jeżeli niemożliwe jest zidentyfikowanie tych odbiorców, lub jeżeli wniosek jest ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.
Krzysztof Sobczak
13.01.2023
RODO Prawo unijne
Senat przyjął poprawki do ustawy budżetowej na 2023 r. Chce by o 6,5 mld złotych zwiększony został budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zgłosił natomiast poprawek do noweli zwiększającej dotację budżetową dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z kolei jeśli chodzi o ustawę o Fundacji rodzinnej zaproponował zmianę, obligującą do sprawdzenia po trzech latach działania przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2023
Zwiększenie dotacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie i podniesienie wysokości dofinansowania dla pracodawców wypłacanego z PFRON, przewiduje ustawa, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat. Wzrosnąć ma także dofinansowanie niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności z 1950 zł do 2400 zł.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
12.01.2023
Prawo pracy BHP Niepełnosprawność
Orientacja seksualna nie może być podstawą odmowy zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność na własny rachunek – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, obejmująca szeroki wachlarz działalności zawodowych, ustanawia ogólne ramy walki z dyskryminacją ze względu między innymi na orientację seksualną.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne
Z perspektywy podatkowej ustawa o fundacji rodzinnej jest korzystna dla zdecydowanej większości podatników, czyli przyszłych fundacji oraz jej beneficjentów. Niewątpliwie będzie miała ona fundamentalne znaczenie dla przetrwania wielu polskich firm rodzinnych. Aktualnie jednak brzmienie podatkowych uregulowań ustawy w niektórych wypadkach może powodować, że nie będzie to efektywne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców.
Klaudia Ostanek Marek Paszczela Michał Lejman
12.01.2023
Podatki i opłaty lokalne Prawo gospodarcze
Sąd krajowy może nakazać ujawnienie dowodów do celów postępowania o odszkodowanie w związku z domniemanym naruszeniem prawa konkurencji, nawet jeśli postępowanie to zostało zawieszone ze względu na wszczęcie przez Komisję dochodzenia w przedmiocie tego naruszenia – orzekł TSUE.
Regina Skibińska
12.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Rynek
Kancelaria odszkodowawcza pozyskiwała dane osobowe potencjalnych klientów, w tym dane o stanie zdrowia, bez podstawy prawnej, w szczególności bez uzyskania ich zgody na przetwarzanie danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na wspólników kancelarii karę administracyjną w wysokości 45 tys. zł.
Robert Horbaczewski
12.01.2023
Administracja publiczna RODO
Podróżni, których impreza turystyczna została dotknięta środkami przeciwdziałania pandemii COVID-19 mogą mieć prawo do obniżki ceny wycieczki - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa w sprawie imprez turystycznych przewiduje odpowiedzialność niezależną od winy organizatora. 
Krzysztof Sobczak
12.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który - zgodnie z danymi raportu ADP - zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego i polskim pochodzeniu serwisu - to zarzut stawiany przez Prezesa UOKiK firmie Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu. UOKiK stwierdza, że firma z Belize chce się w ten sposób uwiarygodnić się na polskim rynku.
Krzysztof Sobczak
12.01.2023
Rynek i konsument Finanse
Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.
Wiesława Moczydłowska
12.01.2023
CIT Doradca podatkowy
Obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany dotyczące tzw. estońskiego CIT nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz zdaniem ekspertów niewątpliwie mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania tej formy opodatkowania. Z pomocą przychodzi też interpretacja dotycząca tego, jak należy rozumieć rok podatkowy poprzedzający wybór opodatkowania tej formie.
Wiesława Moczydłowska
12.01.2023
CIT Doradca podatkowy Spółki
Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma pomysł, jak ograniczyć tzw. patodeweloperkę. Zniknąć mają mikrokawalerki, a sąsiedzi nie będą już sobie zaglądać do garnków. Eksperci nie mają wątpliwości, że coś za coś. Niektóre propozycje może i poprawią komfort życia Polaków, ale przy okazji mogą spowodować dalszy wzrost cen mieszkań. Inne są czysto populistyczne - jak te dotyczące mikrokawalerek - nijak odnoszą się do rzeczywistości. 
Renata Krupa-Dąbrowska
12.01.2023
Nieruchomości
Czy wybierając pracownika do zwolnienia, pracodawca ma obowiązek kierować się jego sytuacją osobistą? Zdaniem Sądu Najwyższego, wybór może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja osobista pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób objętych redukcją. Według prawników pogląd SN może prowadzić do skutków społecznie szkodliwych i sprzecznych z zasadą sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy RODO
Skarga jest bardzo ogólnikowa, nie nawiązuje do żadnego dokumentu z tych, które zostały wyłączone ze sprawy. Nie podano powodów, dlaczego kwestionuje się wyłączenie tych dokumentów. Nie spełnia ona podstawowych wymogów ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę podatnika dotyczącą odmowy dostępu do akt sprawy.
Wiesława Moczydłowska
11.01.2023
Ordynacja Doradca podatkowy
Pod pozorem wprowadzenia unijnej dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej rząd próbuje przeforsować rozwiązania naruszające pluralizm mediów, zasady uczciwej konkurencji oraz interes konsumentów, co przeczy celom dyrektywy – uważa Rada Przedsiębiorczości.
Regina Skibińska
11.01.2023
Rynek i konsument
Ceny sprzedaży urządzeń i systemów czyszczących marki Kärcher były sztucznie zawyżane przez ponad 20 lat - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego prezes nałożył na spółkę Kärcher 26 mln złotych kary. Urząd podkreśla, że kara byłaby znacząco wyższa, jednak przedsiębiorca skorzystał z programu łagodzenia kar leniency.
Krzysztof Sobczak
11.01.2023
Rynek i konsument

Baza Danych o Odpadach sięga coraz szerzej, ale jeszcze są problemy

Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Już w styczniu kolejni przedsiębiorcy zajmujący się czystością i porządkiem w gminach będą zobowiązani do składania rocznych sprawozdań za pomocą BDO, czyli bazy danych o odpadach. Mogą jednak mieć problem z nowymi formularzami. Wciąż też BDO przysparza przedsiębiorcom wielu problemów.
Zofia Jóźwiak
11.01.2023
Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Do sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki dominującej ze spółkami od niej zależnymi, uczestniczącymi w tej samej grupie spółek, za okres ostatniego roku obrotowego, którego elementem są też wydane spółce zależnej polecenia, należy sprawdzenie, czy umowy między tymi spółkami były zawierane na warunkach rynkowych.
Kinga Masilunas Wojciech Majkowski
11.01.2023
CIT VAT Spółki
Doświadczenie doradców podatkowych pokazuje jednoznacznie - korzyści z wyboru tzw. estońskiego CIT istnieją tylko w teorii. Organy podatkowe wydają bowiem interpretacje, które skutecznie blokują zastosowanie preferencyjnego rozliczenia. Sytuację firm komplikuje także brak jednoznacznej definicji ukrytego zysku. Daje to skarbówce możliwość zbyt restrykcyjnego interpretowania prawa.
Krzysztof Koślicki
11.01.2023
CIT Doradca podatkowy Spółki
Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste powinien być określany także wówczas, gdy omawiane prawo powstało z mocy samego prawa, a cel nie został wskazany w decyzji uwłaszczeniowej. Również w takim przypadku dochodzi do „oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste” zgodnie z ustawą - orzekł Sąd Najwyższy. I z tego wynika wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2023
Administracja publiczna Nieruchomości

Dr Kolek: Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce możliwy do wprowadzenia

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Celem wprowadzenia dobrowolnego ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą jest pobudzenie przedsiębiorczości i zbudowanie przewagi konkurencyjnej Polski w UE w obszarze warunków prowadzenia biznesu. Aby móc przejść przez kryzys chroniąc firmy, które borykają się z trudnościami, oraz tworzyć warunki do zakładania firm w Polsce, konieczne jest obniżenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców.
Antoni Kolek
11.01.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Przygotowywane przez rząd przepisy mają nałożyć na instytucje finansowe obowiązek każdorazowej weryfikacji numeru PESEL konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt lub pożyczkę. Ma to służyć zapobieganiu kradzieży tożsamości, ale może tez uniemożliwić codzienne zakupy milionom klientów, korzystających z finansowania “kup teraz, zapłać później”, podczas zakupów dokonywanych online.
Krzysztof Sobczak
10.01.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO
Przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa CSRD od 2024 roku zobowiąże duże firmy do raportowania niefinansowego. To początek drogi do zwiększenia odpowiedzialności biznesu za zmiany klimatyczne oraz ważny krok w kierunku zeroemisyjności. Dla wielu przedsiębiorstw będzie oznaczało to duże zmiany w obszarze rachunkowości i finansów.
Regina Skibińska
10.01.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął spór o słynne szpilki z czerwoną podeszwą, jaki toczył się pomiędzy domem mody Christian Louboutin a Amazonem. Chodziło o publikację reklam butów o czerwonych podeszwach, łudząco podobnych, do tych sprzedawanych przez Louboutina. Wygrał dom mody. Zdaniem TSUE właściciel platformy internetowej umożliwiającej sprzedaż towarów osobom trzecim może być odpowiedzialny za naruszenie przez nich praw do znaków towarowych.
Dominika Fallach
10.01.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Zainteresowani węglem od gminy muszą uzyskać ponowne zaświadczenie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy Węgiel
Obywatele, którzy mieli wydane w 2022 r. zaświadczenia uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie muszą uzyskać je na nowo w gminie. Nawet, gdy węgla nie kupili. Nowe zaświadczenia, gminy mogą wystawiać już na 3 tony paliwa, dla osób które nie kupiły jeszcze węgla i złożyły stosowne oświadczenie – wskazuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Robert Horbaczewski
10.01.2023
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy Węgiel
Termin implementacji przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów upłynął 2 sierpnia 2022 r. Według RPO, w pracach nad przepisami ważne jest m.in. skorelowanie okresu, w którym rodzic uprawniony jest do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku z długością nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.
Grażyna J. Leśniak
10.01.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Wypożyczalnia sprzętu sportowego, klub czytelnika, albo hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych. Sklepy mają kolejne nowe sposoby na ominięcie zakazu handlu w niedzielę. Problem widzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale na razie nie planuje żadnej zmiany w prawie. Woli zlecać kontrole inspekcji pracy. A inspekcja pracy potwierdza, że jest dość dużo takich przypadków.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.01.2023
Rynek i konsument
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym dopiero wtedy, gdy zawarł taką umowę z inną instytucją finansową. Termin rozwiązania wcześniejszej umowy trzeba skorelować z terminem rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy w taki sposób, aby zmiana instytucji nie wpłynęła na ciągłość wpłat do PPK.
Anna Puszkarska
10.01.2023
Prawo pracy PPK

Przez wadliwe prawo za jedną drogę do bloku mieszkańcy płacą dwie daniny

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo Poprawmy prawo
Przeszło cztery lata temu 2,5 mln właścicieli mieszkań uwłaszczyło się na udziale w gruncie pod budynkiem. Przez wadliwe przepisy wielu zrobiło to jednak tylko częściowo, ponieważ ówczesne uregulowania nie uwzględniły infrastruktury towarzyszącej. Problem zauważyło nawet Ministerstwo Rozwoju i Technologii - przygotowało projekt w tej sprawie, ale trafił on do szuflady. Teraz pracuje nad kolejną propozycją. Nie pomaga ona mieszkańcom bloków.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.01.2023
Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo Poprawmy prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski