Odejście od dominującej roli kryterium ceny oraz wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych...
Karol Kozłowski
17.11.2015
Samorząd terytorialny
W większości miast, w których funkcjonują wypożyczalnie rowerów miejskich, samorządy wspierają...
Norbert Bonin
17.11.2015
Samorząd terytorialny
Beneficjenci unijnych dotacji mogą spać spokojnie. Nawet, jeśli Polska nie zdąży wdrożyć do...
Magdalena Sowula
17.11.2015
Zamówienia publiczne
Rada nie może nałożyć obowiązku wyrażenia przez składającego deklarację zgody na przetwarzanie jego...
Anna Dudrewicz
17.11.2015
Samorząd terytorialny
Rada gminy musi uwzględnić kryterium niedyskryminacji przy ustalaniu opłaty za korzystanie przez...
Anna Dudrewicz
17.11.2015
Samorząd terytorialny
Dodatek mieszkaniowy ma na celu pokrycie z funduszy publicznych tylko część kosztów utrzymania...
Anna Dudrewicz
17.11.2015
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy jednoznacznie wskazują, że marszałek województwa jest wierzycielem i jednocześnie...
Adam Bochentyn
17.11.2015
Samorząd terytorialny
Powołanie się przez zamawiającego na wyłączenie stosowania przepisów p.z.p. nie może prowadzić do...
Bartłomiej Kardas
17.11.2015
Zamówienia publiczne
W katalogu źródeł dochodów własnych gminy uwzględnione zostały wpływy z opłaty reklamowej...
Adam Bochentyn
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Minister Zdrowia określił symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku...
Adam Bochentyn
16.11.2015
Samorząd terytorialny
GDDKiA podpisała z konsorcjum firm Eurovia Polska i Warbud, kontrakt na zaprojektowanie i budowę...
Magdalena Sowula
16.11.2015
Zamówienia publiczne
Utrwala się linia orzecznicza KIO odwołująca się do prounijnej wykładni przepisów, pozwalająca na...
Magdalena Sowula
16.11.2015
Zamówienia publiczne
Od piątku kierowcy mogą pojechać główną drogą obwodnicy Szczuczyna. Inwestycja, którą po...
Magdalena Sowula
16.11.2015
Zamówienia publiczne
Organ administracyjny nie musi przeprowadzać ponownej analizy funkcji oraz cech zabudowy i...
Piotr Kajut
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Projekt nowego Prawa zamówień publicznych autorstwa rządu PO jest gotowy. Jednak, część ekspertów...
Magdalena Sowula
16.11.2015
Zamówienia publiczne
Emisja wtórna to jedna z przyczyn powstawania smogu. Dlatego intensywne czyszczenie ulic ma ogromne...
Ewa Saj
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Czy pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy wliczyć do dochodu strony?Strona...
Magdalena Januszewska
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Skargę na treść karty parkingowej trzeba poprzedzić wezwaniem do usunięcia prawa uznał Wojewódzki...
Anna Dudrewicz
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Zgodnie z KPA datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi...
Janusz Jerzy
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Umowy zawierane pomiędzy organem samorządu terytorialnego a podmiotem świadczącym na rzecz gminy...
Anna Dudrewicz
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Powiększenie obszaru legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje rozporządzenie Rady...
Krzysztof Paczoska
16.11.2015
Samorząd terytorialny
Trzy firmy zaskarżyły do KIO wynik przetargu na rozbudowę centralnego odcinka II linii metra w...
Magdalena Sowula
15.11.2015
Zamówienia publiczne
Wykonawca złożył formularz oferty bez daty przy podpisie. Załączył też wydruk z CEIDG aktualny na...
Monika Bieńko
15.11.2015
Zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zamówienie stanowi nabycie w drodze zamówienia...
Hanna Wolska
14.11.2015
Samorząd terytorialny
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu za najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę drogi...
Magdalena Sowula
14.11.2015
Zamówienia publiczne
Organ nadzoru budowlanego może odmówić żądania uchylenia ostatecznej decyzji nakazującej rozbiórkę...
Tomasz Gawroński
13.11.2015
Samorząd terytorialny
Duże załączniki (o rozmiarze do 500 mb) będą obsługiwane w najpopularniejszych aplikacjach systemów...
Karol Kozłowski
13.11.2015
Samorząd terytorialny
Wygaszanie gimnazjów, zmiany podstawy programowej, ponowna dyskusja na temat produktów w szkolnych...
Inny
13.11.2015
Samorząd terytorialny
Głównym celem integracji powinno być zapewnienie samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w nowym...
Norbert Bonin
13.11.2015
Samorząd terytorialny
Nawet jeśli przegrany wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zamawiający nadal ma...
Magdalena Sowula
13.11.2015
Zamówienia publiczne