Zgodnie z polskim prawem wszystkie strony internetowe oraz systemy teleinformatyczne realizujące zadania publiczne muszą spełniać minimalne wymagania dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA (średnim). Wynika to z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Od czerwca 2015 r. publiczne strony internetowe powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli (link) wynika, że nie wszystkim instytucjom udało się wywiązać z tego zadania. To samo potwierdziło badanie FIRR.

Tylko połowa analizowanych serwisów uzyskała ocenę powyżej 7,0, oznaczającą, że spełnia wymogi dostępności.


Podobnie wyglądają wyniki na poziomie europejskim. 51% instytucji państw członkowskich i Unii Europejskiej uzyskało wynik powyżej 7,0 punktów. Najlepiej z dostępnością radzą sobie Holendrzy, o czym świadczy wynik powyżej 8,0. Instytucje unijne uzyskały 6,92 punktów, co dało UE 15 miejsce w rankingu wśród 29 badanych krajów.


W ramach badania, zostało przetestowane 3000 witryn internetowych polskich urzędów gmin, starostw, urzędów miejskich, Biuletynów Informacji Publicznej, jednostek administracji publicznej centralnej i zespolonej. Każdą z głębokością do 50 podstron.


W badaniu na poziomie europejskim analizie zostało poddanych 290 serwisów internetowych głów państw, rządów, parlamentów, ministerstw i instytucji Unii Europejskiej. Każda z głębokością do 100 podstron.


Usługa Utilitia posiada swój wewnętrzny wskaźnik dostępności, dla każdej analizy jest to wartość z przedziału od 0,0 (najgorszy wynik) do 10,0 (najlepszy wynik). Najwyższy wynik w trakcie badania to 9,3, a najniższy to 4,1.

• Ocena od 7,1 do 10,0 – Strona spełniająca standardy dostępności
• Ocena od 5,1 do 7,0 – Strona częściowo spełniająca standardy dostępności
• Ocena od 0,0 do 5,0 – Strona niespełniająca standardów dostępności

Polska

W trakcie badania przeanalizowaliśmy dostępność witryn należących administracyjnie do 16 województw. Poniższa tabela prezentuje uśrednione wyniki dla każdego z nich, oraz pokazuje najlepsze i najgorsze wyniki dla każdego województwa.
Z treści pełnego raportu, zawierającego szczegółowe wyniki badania oraz opis jego elementów, znajduje się na stronie www.firr.org.pl

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy narzędzia Utilitia (http://utilitia.pl/)