Regulacja koryta rzek nie jest zadaniem gminy

Samorząd terytorialny

Gmina nie może ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych sfinansować regulacji koryta rzeki. Regulacja koryta rzek nie jest zadaniem gminy. Gmina może jednak udzielić dotacji na ten cel...

09.11.2016