Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 

Czy w umowie o pracę zamiast wpisać w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia kwotę wynagrodzenia brutto można zgodnie z przepisami prawa wpisać słownie minimalne wynagrodzenie za pracę?

Odpowiedź: Tak.

Uzasadnienie: stosownie do treści przepisu art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

- rodzaj pracy

- miejsce wykonywania pracy

- wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia

- wymiar czasu pracy

- termin rozpoczęcia pracy

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 listopada 1976 r. (I PR 165/76 LEX nr 14337) "wynagrodzenie - jako istotny element każdej umowy o pracę - winno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty."

Czytaj:  Nowe wynagrodzenie minimalne w 2017 r.: czy potrzebny aneks do umowy?

Wynagrodzenie minimalne jest kategorią określoną ustawowo. Jego wysokość jest gwarantowana ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz aktami wykonawczymi - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2000 zł.

Nie ma zakazu określania wynagrodzenia w umowie o pracę w ten właśnie sposób. W przekonaniu Autora zatem wskazanie w umowie o pracę wynagrodzenia jako "wynagrodzenia minimalnego" ustalonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa spełnia warunek jego dokładnego określenia.