Czy nauczyciel szkoły feryjnej przebywający w stanie nieczynnym od 1.09.2015 r. do 28.02.2016 r. zachowuje prawo do świadczeń z ZFŚS, tj. do otrzymania paczki dla dziecka do lat 14 lub bonów świątecznych?

Nauczycielowi w stanie nieczynnym przysługują świadczenia z ZFŚS.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Do „innych świadczeń pracowniczych” należy zaliczyć m.in. świadczenia z ZFŚS. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) – dalej u.z.f.ś.s. oraz art. 53 ust. 1 KN, nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, korzystają ze świadczeń socjalnych.

Zakup bonów na Boże Narodzenie zależy od regulaminu ZFŚS>>

O tym, jakie konkretnie świadczenia socjalne przysługują w danej szkole i na jakich warunkach, decyduje treść obowiązującego w niej regulaminu ZFŚS ( art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s. ). Jeśli więc nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym spełni wymogi regulaminu ZFŚS, z uwzględnieniem jego sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej (art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s.), może być uprawniony do korzystania z poszczególnych świadczeń socjalnych, np. paczek dla dzieci lub bonów świątecznych. Z powodu braku przytoczenia regulaminu ZFŚS oraz informacji o sytuacji nauczyciela, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy nauczyciel jest uprawniony do wymienionych świadczeń. Decyzja o ich przyznaniu należy do pracodawcy, który administruje środkami ZFŚS ( art. 10 u.z.f.ś.s. ).

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>