Podstawa wyliczania nauczycielskich pensji bez zmian
W ustawie budżetowej corocznie ustala się kwotę bazową, na której podstawie wylicza się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli. Według projektu budżetu na 2015 r. zostanie ona utrzymana na poziomie z września 2012 r. i wyniesie 2.717,59 zł. Oznacza to, że nauczyciele nie mogą się spodziewać podwyżek w całym 2015 r. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że nie otrzymają ich także w roku szkolnym 2015/2016 (rozporządzenie ws. wynagrodzenia nauczycieli MEN ogłasza zwykle pod koniec wakacji, opierając się na kwocie bazowej z ustawy budżetowej).

Nowe ramówki i zasady egzaminowania - w 2015 r. kolejne zmiany w prawie oświatowym>>

Odpis na ZFŚS bez podwyżki
Ministerstwo Finansów przygotowało również projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 r. (tzw. ustawa okołobudżetowa) Tu również zaproponowano utrzymanie w niezmienionym kształcie przepisów istotnych z punktu widzenia nauczycieli.
Karta Nauczyciela stanowi, że corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.
Z założenia, dzięki takiemu sposobowi wyliczania wysokości odpisu, miał on podlegać corocznej waloryzacji. W ostatnich latach tak się jednak nie dzieje - również w 2015 r. odpis wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2012 r. (tj. 2618,10 zł). Oznacza to, że po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2 879,91 zł.

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>

Środki na doskonalenie zawodowe na tych samych zasadach
Podobnie będzie ze środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustawa okołobudżetowa na 2013 r. odeszła od zasady, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Obecnie wysokość środków wynosi od 0,5 proc. do 1 proc. tej kwoty. W 2013 r. zmieniły się także regulacje dotyczące wyodrębniania środków na ten cel z budżetów województwa - 5000 średnich wynagrodzeń stażysty jest kwotą maksymalną, a nie sztywnym określeniem wysokości środków.
W ten sam sposób pieniądze na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą obliczane w 2015 r.

WSA: nie można zwolnić dyrektora za brak sukcesów związanych z doskonaleniem nauczycieli>>