Wójt odwołał w trybie natychmiastowym ze stanowiska dyrektora szkoły. W uzasadnieniu stwierdził między innymi, że dotychczasowe działania odwołanej dyrektor nie przyczyniły się do podniesienia poziomu edukacji i rozwoju zawodowego nauczycieli, których doskonalenie zawodowe było prowadzone niezgodnie z potrzebami szkoły. Opisane uchybienia prowadziły do zagrożenia interesu publicznego i uniemożliwiały dalsze stabilne funkcjonowanie zespołu szkół, w związku z czym konieczne było natychmiastowe usunięcie dyrektora. W ocenie organu gminy, zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
WSA uznał, iż pojęcie "przypadków szczególnie uzasadnionych", których zaistnienie uzasadnia możliwość odwołania dyrektora szkoły z jego funkcji bez wypowiedzenia i w trakcie roku szkolnego, powinno być interpretowane wąsko, gdyż art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty stanowi wyjątek od zasady stabilności stosunku zatrudnienia, wobec czego jego wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Przepis ten odnosi się zatem do konkretnych, poważnych, zawinionych przez dyrektora lub niezależnych od niego, przypadków, w których nie jest możliwe dalsze pełnienie przez dyrektora szkoły jego funkcji kierowniczej, bo zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności, bo dalsze jej wykonywanie godziłoby w interes szkoły i powodowałoby destabilizację w jej funkcjonowaniu w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Sytuacja przewidziana art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, dotyczy więc działania lub zaniechania o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza rutynowe działania) i nagłym, ponadto mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia uprawnień określonych prawem przez dyrektora szkoły, a stwierdzone obiektywne uchybienia są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji funkcji szkoły i dlatego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji przez daną osobę, gdyż godziłoby to w interes szkoły jako interes publiczny.
Zdaniem WSA zarzuty postawione dyrektorowi dotyczyły oceny efektów pracy dyrektor w sferze edukacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które to wyniki zależą od działań realizowanych przez dłuższy okres czasu. Natomiast przesłanką zastosowania art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jest wystąpienie sytuacji nagłej, niespodziewanej i wymagającej natychmiastowej reakcji organu prowadzącego szkołę, gdyż spowoduje destabilizacje pracy tej placówki. Ponadto, zarzuty te są bardzo ogólnikowe. Wójt nie wskazał bowiem na jakąkolwiek okoliczność faktyczną uzasadniającą przedmiotowy zarzut, np. nie odniósł wyników uczniów zespołu szkół uzyskanych na egzaminach do wyników uzyskanych przez uczniów w innych tego typu placówkach w gminie – podkreślił WSA.

Wyrok WSA w Olsztynie z 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 209/13, nieprawomocny.