Kwestię świadczeń z ZFŚS w szkole regulują:  art. 53  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz  ustawa  z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s.
W szkole funkcjonuje jeden zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wspólny dla nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz emerytów i rencistów. Zasady udzielania świadczeń z funduszu określa regulamin. Świadczenia powinny być przyznawane w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie, a nie od faktu, czy dana osoba jest nauczycielem czy też pozostałym pracownikiem szkoły. Do decyzji organu prowadzącego szkołę (zarządu gminy, powiatu oraz województwa) pozostawiono utworzenie specjalnej służby socjalnej, której zadaniem byłoby gospodarowanie funduszem. [A. Barański "Karta Nauczyciela. Komentarz"].

Zakup bonów, talonów

Zakup bonów oraz talonów to jedno z najbardziej popularnych świadczeń finansowanych przez pracodawców przed świętami z ZFŚS. Pracodawca kupuje za środki z ZFŚS i przekazuje swoim pracownikom bony lub talony uprawniające do zakupu towarów (czasami usług) za określoną na talonie/bonie kwotę.

Ważne!
Pracodawca może kupić bony, talony ze środków ZFŚS o ile dopuszcza to regulamin korzystania ze środków z ZFŚS. Przykładowy zapis z regulaminu ZFŚS, który dopuszcza zakup bonów/talonów dla pracowników: „w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia komisja socjalna w porozumieniu z pracodawcą może zdecydować o przyznaniu pomocy materialnej uprawnionym pracownikom w postaci talonów/bonów towarowych. Za każdym razem wartość przyznawanych bonów/talonów będzie uzależniana od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby

Oskładkowanie bonów/talonów

Jeżeli zakup bonów, talonów został zrealizowany zgodnie z zapisami u.z.f.ś.s., to wówczas zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) - dalej r.u.p.w.s., taki przychód jest wyłączony z podstawy wymiaru składek. 

W przeciwnym wypadku jeśli zakup nie został zrealizowany zgodnie z zapisami u.z.f.ś.s, to nawet pomimo sfinansowania zakupu talonów/ bonów ze środków ZFŚS pracodawca powinien opłacić składki ZUS.

Przykład
W grudniu 2012 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 500 zł, który zostanie sfinansowany w połowie z ZFŚS i w połowie ze środków obrotowych firmy. Czy od wartości bonu towarowego należy odprowadzić składki ZUS?
W sytuacji przedstawionej w pytaniu w przypadku, gdy pracodawca, ze środków ZFŚS, sfinansuje tylko częściowo zakup bonu towarowego, ze zwolnienia z oskładkowania korzysta tylko część sfinansowana z ZFŚS. Natomiast część sfinansowana ze środków obrotowych firmy stanowi podstawę wymiaru składek.

Ważne!
W myśl art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zatem wartości bonów/ talonów sfinansowanych z ZFŚS nie uwzględnia się także w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne!
Bony towarowe, paczki świąteczne oraz wypłacone zapomogi sfinansowane z ZFŚS są zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego, pod warunkiem że świadczenia te stanowią pomoc socjalną i przyznane zostały zgodnie z regulaminem ZFŚS. Natomiast jeśli wartość bonów towarowych i paczek świątecznych została sfinansowana ze środków obrotowych, wówczas podlega oskładkowaniu w pełnej 

Powyższy artykuł pochodzi z komentarza "Świadczenia świąteczne z ZFŚS – oskładkowanie i opodatkowanie" , opublikowanego w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: W 2014 r. bez podwyżek ZFŚS dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie "Trzynastka i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy pod koniec roku z systemami kadrowo-płacowymi ProgMan", które będzie odbywać sie w dniach 16-17 grudnia 2013 r. Szczegóły>>