Karta Nauczyciela stanowi, że corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.
Powiązanie sposobu naliczania odpisów na ZFŚS z kwotą bazową powoduje automatyczną waloryzację odpisów na fundusz. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą okołobudżetową na 2013 r. kwota ta jednak nie wzrosła, tak samo najprawdopodobniej będzie w przyszłym roku. Ustawa utrzymuje odpis na poziomie określonym na 2013 r.

Podobnie będzie ze środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustawa okołobudżetowa na 2013 r. odeszła od zasady, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Obecnie wysokość środków wynosi od 0,5 proc. do 1 proc. tej kwoty. W 2013 r. zmieniły się także regulacje dotyczące wyodrębniania środków na ten cel z budżetów województwa - 5000 średnich wynagrodzeń stażysty jest kwotą maksymalną, a nie sztywnym określeniem wysokości środków. W ten sam sposób pieniądze na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą obliczane w 2014 r.