Odpowiedź:
Tak, pozwolenie na budowę jest ważne.

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789), pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera wskazanie terminu ważności pozwolenia. W przypadku upływu tergo terminu ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud. nie przewiduje konsekwencji negatywnych dla inwestora analogicznych jak w przypadku art. 37 pr. bud. (wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata). Warto przy tym także wskazać na stanowisko sądów administracyjnych. Tytułem przykładu może być wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 717/14 (publ. CBOSA – wyrok został odnosił się do wcześniejszego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), aczkolwiek dotyczył podobnie brzmiącego § 15 ust. 1 pkt 7. Wskazano w nim, że w orzecznictwie ustalono, że termin przewidywanego rozpoczęcia i zakończenia prac objętych pozwoleniem konserwatorskim ma wyłącznie walor informacyjny a więc dopuszczalne jest wydanie pozwolenia na budowę także i w sytuacji gdy w czasie trwania postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę upłynął termin określony w pozwoleniu konserwatorskim (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 671/09, LEX nr 597767). Analogicznie należałoby stwierdzić, że co do ważności uzyskanego pozwolenia na budowę w sytuacji kiedy to termin w uzgodnieniu konserwatorskim już upłynął nie wpływa to negatywnie na ważność pozwolenia na budowę.

Paweł Fiktus

Odpowiedzi udzielono 7.12.2016
 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami