Zdaniem opiniującego, kalkulacja wyliczenia ceny, stanowiąca podstawę ustalenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie w sprawie zamówienia publicznego, finansowanego ze środków publicznych, jest informacją publiczną i powinna zostać udostępniona wnioskodawcy.

Na wstępie, należy wskazać, iż sama deklaracja wykonawcy, o tym, iż szczegółowa kalkulacja dotycząca wzrostu wynagrodzenia jest poufna i stanowi tajemnicę przedsiębiorcy, nie przesądza z góry o uznaniu, iż dokument ten, nie podlega udostępnieniu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) dalej u.d.i.p. W konsekwencji, to organ zamawiającego, powinien rozważyć, czy istnieją przesłanki dla uznania dokumentu, którego udostępnienia żąda wnioskodawca, a dotyczącego kalkulacji wysokości wynagrodzenia, przewidzianego w umowie w sprawie zamówienia publicznego, za tajemnicę przedsiębiorcy. Stosownie do tych ustaleń, organ, albo powinien udostępnić żądany dokument, albo odmówić jego udostępnienia, z powołaniem się na art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Skarga na orzeczenie KIO nie jest informacją publiczną >>>

Zdaniem opiniującego, wydaje się jednak, iż informacja o metodologii wyliczenia wynagrodzenia, przysługującego wykonawcy od zamawiającego z tytułu zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co do zasady nie powinna stanowić tajemnicy przedsiębiorcy, czyli nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji mających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby sama przedłożona przez wykonawcę kalkulacja wynagrodzenia, zawierała poufne dane, których udostępnienie, mogłoby spowodować ujemne skutki dla tego wykonawcy.

Ponadto, należy zauważyć, iż co prawda przepis art. 139 ust. 3 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), wśród dokumentów podlegających udostępnieniu wymienia wyłącznie umowy, (co mogłoby sugerować, iż dokumenty związane z przygotowaniem tej umowy i negocjacjami co do jej treści, nie podlegają udostępnieniu), jednak powszechnie przyjmuje się w doktrynie, iż fakt ten nie pozbawia charakteru informacji publicznych również innych dokumentów związanych z zawarciem i realizacją tej umowy, jak np. protokołów zdawczo–odbiorczych czy faktur VAT (por. Bendorf-Bundorf Maciej, Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jej ograniczenia. FK 2013/11/39-51 – Artykuł).

Wreszcie, trzeba tez zauważyć, iż sposób wyliczenia wynagrodzenia pokrywanego przez zamawiającego ze środków publicznych, jest niewątpliwie informacją o sposobie prowadzenia gospodarki budżetowej przez tego zamawiającego i zarazem informacją o majątku publicznym.

Wszystko to sprawia, iż w ocenie opiniującego, przedmiotowy dokument, dotyczący kalkulacji wynagrodzenia, stanowi informację publiczną i powinien zostać udostępniony wnioskodawcy. 

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami