Pytanie:
Z okazji dnia samorządu terytorialnego na wniosek Skarbnika do Burmistrza zostały wypłacone nagrody pracownikom w jednakowej kwocie. Czy burmistrzowi również należało nagrodę wypłacić?

Odpowiedź:
Nie. Burmistrzowi nie przysługuje nagroda. Pozostałym pracownikom może zostać przyznana nagroda, o ile prawo do niej wynika z regulaminu wynagradzania.

Z lektury art. 36 ust. 6 (w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.o.p.s. wynika, że pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania lub umowy o pracę, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Prawo do nagrody przysługuje zatem jedynie tym osobom, z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę. W konsekwencji, ustawodawca wyłączył z kręgu uprawnionych pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru.

Z kolei art. 39 ust. 2 pkt 1 u.o.p.s. stanowi, że w regulaminie wynagradzania pracodawca może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa. W odróżnieniu od konieczności uregulowania w regulaminie wymagań kwalifikacyjnych i szczegółowych warunków wynagradzania pracowników samorządowych, wskazanie w nim zasad przyznawania i wypłacania premii oraz nagród ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że pracodawca może, ale nie musi postanowić o prawie zatrudnionych do tego typu świadczeń. Decyzję tę podejmuje na etapie tworzenia regulaminu, tak więc nagrody mogą być wypłacane tylko wtedy, gdy zawiera on stosowny zapis.

Reasumując, burmistrz, podobnie jak inni pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru nie mają prawa do premii i nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Pozostałym pracownikom, zatrudnionym na podstawie powołania lub umowy o pracę może zostać przyznana nagroda, jeżeli prawo do niej wynika z regulaminu wynagradzania. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami