Odpowiedź:
Ustalenie czy istnieje możliwość zaprojektowania sieci wodociągowej bez hydrantu przeciwpożarowego, ale wyłącznie z zaworem wbudowany w sieć wodociągową wykorzystywanym do celów eksploatacyjnych, wymaga odwołania się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – dalej r.p.z.w. Zgodnie z § 4 ust. 4 r.p.z.w. woda do celów przeciwpożarowych w wymaganej ilości określonej w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinna zapewniać sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do jednostki osadniczej. Określenie rodzajów obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru określono w rozdziale 2 r.p.z.w. W świetle § 7 ust. 2 r.p.z.w., wodociąg, który służy nie tylko do celów przeciwpożarowych, powinien mieć wydajność zapewniającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb: 1) przeciwpożarowych; 2) bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15%; 3) przemysłowych, ograniczonych do niezbędnej obsługi urządzeń technologicznych, jednocześnie w myśl § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – dalej r.o.p.b. do urządzeń przeciwpożarowych zaliczono hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne.

Analiza wskazanych regulacji zaliczających hydranty do urządzeń przeciwpożarowych i określających wydajność wodociągu doprowadzającego wodę do jednostki osadniczej służącego nie tylko do celów przeciwpożarowych, wskazuje na brak możliwości zaprojektowania sieci wodociągowej, którą nie będzie można wykorzystywać do zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków ramach akcji ratowniczej. Podobnie definicja hydrantu wewnętrznego, zewnętrznego i zaworu hydrantowego jako urządzeń przeciwpożarowych, wyklucza co do zasady możliwość posługiwania się ta terminem w odniesieniu do zaworu wbudowanego w sieć wodociągową o innym niż przeciwpożarowe przeznaczeniu.

Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń będących odpowiednikami norm europejskich (EN), (§ 10 ust. 5 r.p.z.w.). Zważywszy na wnioski przedstawione powyżej, brak jest możliwości wskazania regulacji prawnych umożliwiających określenie dla hydrantów nie zakwalifikowanych do urządzeń przeciwpożarowych wymogów technicznych. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami