Pytanie

Firma sprzedaje komputery. Z okazji Świąt zakupiła dla swoich najlepszych kontrahentów prezenty, są to m.in. art. spożywczy, kawa, słodycze itp.

Czy związku z tym, że VAT naliczony podlega odliczeniu w miesiącu otrzymania faktury, a w momencie wydania tych prezentów kontrahentom, należy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić VAT należny?

Czy VAT należny nadal można zaliczyć w koszty podatkowe w miesiącu wydania prezentów?

 

Odpowiedź

Firma, o której mowa, może odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy prezentów w miesiącu (kwartale) powstawania u sprzedawców towarów (prezentów) obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż w miesiącu (kwartale) otrzymywania faktur dokumentujących dostawy tych towarów. Konieczne jest, co do zasady, opodatkowywanie przekazywanych kontrahentom prezentów.

Uzasadnienie

Podatnikom przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego przy dokonywaniu zakupów towarów i usług zużywanych oraz przekazywanych na cele reprezentacji, o ile reprezentacja ta dotyczy działalności opodatkowanej podatników (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 sierpnia 2009 r., ILPP1/443-595/09-2/AW, czy wyrok NSA z 1 października 2010 r., I FSK 52/10). A zatem niewątpliwie firmie, o której mowa, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy prezentów (prawo to powstaje w okresach rozliczeniowych, w których u sprzedawców powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw tych prezentów, nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktur dokumentujących ich dostawy – zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

Jednocześnie na podstawie art. 7 ust. 2 u.p.t.u. nieodpłatne przekazywanie kontrahentom prezentów, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia, podlega, co do zasady, opodatkowaniu VAT. Do opodatkowania VAT nieodpłatnie przekazywanych towarów nie dochodzi tylko wówczas, gdy na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika przekazywane są prezenty o małej wartości i próbki (zob. art. 7 ust. 3 u.p.t.u.).

A zatem opodatkowaniu VAT nie będą w przedstawionej sytuacji podlegać tylko przekazania prezentów mających status prezentów o małej wartości (są nimi, zgodnie z art. 7 ust. 4 u.p.t.u., przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, tj. tzw. ewidencję prezentów, oraz towary, których przekazania nie ujęto we ewidencji prezentów, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru netto, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł). Przekazania prezentów niemających takiego statusu podlegać będą opodatkowaniu.

Dodać przy tym należy, że podatek należny od przekazywanych prezentów może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość taka wynika z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu pragnę powtórzyć, że podatek należny w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. A zatem firma, która przekazała prezenty o wartości przekraczającej 100 zł kilku kluczowym kontrahentom może zaliczyć podatek należny z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów.