Chodziło o spółkę, która planowała budowę terminala do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, który w przyszłości zamierza eksploatować. Mając świadomość wpływu realizowanej inwestycji na otoczenie spółka zamierza realizować działania wpisane w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Będzie to polegać na:

  • zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych projektu w drodze dialogu społecznego;
  • wspieranie rozwoju miasta i jego społeczności lokalnych;
  • troska o środowisko naturalne i promowanie zachowań proekologicznych;
  • bezpieczne i przyjazne miejsce pracy.

W związku z tym spółka będzie ponosiła wydatki m.in. na działalność Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych,  realizacje Programu Bezpieczne Miasto ( m.in. wyposażenie szkół w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy i organizacja szkoleń z tego zakresu),  wydarzenia kulturalne, edukacyjne i proekologiczne oraz sportowe.

CSR jako koszty uzyskania przychodów

Spółka uważała, że poniesione przez nią wydatki w zakresie strategii CSR będą stanowiły dla niej koszty uzyskania przychodu. Wskazywała na ich definitywny charakter. Przy czym podatniczka przekonywała, że działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu mają na celu budowanie długotrwałych, konstruktywnych i trwałych relacji ze społecznością lokalną, a z drugiej strony umożliwiają płynne i bezkonfliktowe realizowanie inwestycji.

Brak powiązania kosztów z osiągniętym przychodem

Jednak dyrektor izby skarbowej oponował. Jego zdaniem podatnik musi wykazać związek pomiędzy każdym takim wydatkiem a przychodem. Fiskus uznał, że wydatki jakie poniesie podatniczka będą kosztami reprezentacji, których nie można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu. Organ argumentował, że głównym celem planowanych wydatków jest budowanie pozytywnego wizerunku spółki, nawet jeśli potencjalnie mogą mieć wpływ na możliwość "kreowania" przychodów.

Wpływ na wizerunek firmy przekreśla możliwość zaliczenia w KUP

Tego samego zdania co fiskus był Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Sz 378/16). WSA uznał, że skoro skutkiem działań CSR będzie między innymi budowanie wizerunku spółki to stanowią one koszty reprezentacji, które podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT. Inaczej sytuacja wyglądała by, gdyby wydatni na działalność CSR nie były powiązane z budowaniem wizerunku firmy – tłumaczył sąd.

Indywidualna ocena przede wszystkim

26 września br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2500/16) uchylił wyrok sądu pierwszej instancji. NSA wskazał, że wydatki poniesione na kampanie społeczne a na eventy nie są tego samego rodzaju. Fiskus i WSA wszystko wrzucili do jednej kategorii, czego nie można robić, ponieważ każdy wydatek podlega indywidualnej ocenie – tłumaczył NSA.

Inne kryteria dla VAT a inne dla CIT

Naczelny Sąd Administracyjny nie wyklucza, że część planowanych wydatków przez spółkę będzie należało zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu, a część do kosztów reprezentacyjnych. Przy czym sąd podkreślił, że nie można było w tej sytuacji orzec analogicznie jak w wyroku z 13 czerwca 2018r. w sprawie podatku VAT, ponieważ inne są kryteria oceny i analizy w podatku dochodowym niż w podatku VAT.