Odpowiedź:

Podwyższenie kapitału podstawowego poprzez przesunięcie środków z kapitału zapasowego jest neutralne podatkowo dla spółki. Dochód uzyskuje akcjonariusz spółki, przy czym jeśli spełnia warunki zapisane w ustawie (w tym dwa lata posiadania udziałów) może skorzystać ze zwolnienia przychodu z podatku.
Spółka jest zobowiązana zgłosić informację o podwyższeniu kapitału zakładowego w KRS na formularzu KRS-Z3.

Uzasadnienie:

Art. 442 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578) stanowi, że walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego. Należy jednakże pozostawić taką część kapitałów, które mogą być przeznaczone do podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym.
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888) – dalej u.p.d.o.p. – do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.
Podwyższenie kapitału podstawowego z kapitału zapasowego jest zatem neutralne dla spółki z punktu widzenia podatku dochodowego. Podwyższenie takie jednak organy podatkowe traktują jak zysk z udziału w zyskach osób prawnych – co oznacza powstanie przychodu u akcjonariusza. Jak bowiem stanowi art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych  jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

Stawka podatku dochodowego wynosi w takim przypadku 19%, a płatnikiem podatku jest spółka. Na pobranie podatku spółka ma dwa tygodnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Następnie spółka wpłaca podatek nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrała na rachunek właściwego urzędu skarbowego – w tym wypadku na rachunek urzędu, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Płatnik jest obowiązany przesłać urzędowi skarbowemu oraz akcjonariuszowi (podatnikowi, który nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu)  informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku:
-  urzędowi skarbowemu deklarację CIT-10Z w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku,
-  urzędowi skarbowemu i akcjonariuszowi – informację IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, a w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu - do dnia zaprzestania działalności.

Informację IFT-2R należy sporządzić także wówczas, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych spółka nie będzie obowiązana do poboru podatku. Wspomniana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to w przypadku Luksemburga Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527), która w art. 7 stanowi, że zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Skorzystanie z tego zapisu uwarunkowane jest otrzymaniem od akcjonariusza certyfikatu rezydencji.

Zwolnienie z opodatkowania przewidują także przepisy u.p.d.o.p.:  zgodnie z art. 22 ust.4 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).
Podwyższenie kapitału zakładowego należy zgłosić w sądzie rejestrowym, wypełniając formularz KRS-Z3.

Małgorzata Niedźwiedzka

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów