Odpowiedź:

Nie ma możliwości dokonania dostawy opodatkowanej VAT pomiędzy dwoma sklepami jednego podatnika.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Powyższe nie pozostawi żadnych wątpliwości co do tego, że podatnikiem jest jeden podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W aktualnym stanie prawnym regulacje u.p.t.u. nie przewidują takiej możliwości by podatnikiem była oddział czy jakaś wyodrębniona placówka podmiotu. Jednocześnie należy wskazać, że dostawy (podobnie jak usługi) opodatkowane VAT mogą być wykonywane pomiędzy odrębnymi podmiotami. To oznacza, że sklepy jednego podmiotu nie mogą być uznana za podatników VAT. W efekcie nie jest możliwym dokonanie dostawy pomiędzy takimi sklepami w ramach czynności dostawy opodatkowanej VAT, która byłaby opodatkowana w jednym sklepie i dawała prawo do rozliczenia VAT w drugim sklepie.

Radosław Kowalski
Odpowiedzi udzielono 5 grudnia 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów