Wysłanie zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty mailem jest prawidłowe. W takiej sytuacji zamawiający może zawrzeć umowę w terminie 5 dni od wysłania zawiadomienia. 

Z uwagi na równe traktowanie wykonawców, zawiadomienie o wyborze oferty powinno zostać wysłane w ten sam sposób do wszystkich wykonawców.

Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., w postępowaniu prowadzonym w tzw. „progach krajowych” zamawiający może zawrzeć umowę w terminie skróconym (5 dni od przekazania informacji) jeżeli informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przekazana wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Definicja środków komunikacji elektronicznej została wskazana w art. 2 pkt 17 p.z.p., w myśl której jako środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć – cyt: „środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030) lub faks.”.

Wobec powyższego, w przedmiotowym zakresie należy odnieść się do definicji środków komunikacji elektronicznej wskazanej w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030) dalej ś.u.d.e, która wskazuje – cyt: „środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną”.

Tym samym, zamawiający wysyłając informację o wyborze najkorzystniejszej oferty mailem używa środków komunikacji elektronicznej i wobec tego może zawrzeć umowę w terminie 5 dni od przesłania w ten sposób powyższej informacji.

Zamawiający, zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p., ma obowiązek poinformować o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców a z kolei przepis art. 7 ust. 1 p.z.p. nakazuje zamawiającemu traktować równo wszystkich wykonawców, dlatego też informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty powinna zostać przekazana w ten sam sposób (w takiej samej formie) do wszystkich wykonawców.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami