Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego:

Spółka podpisała z jedna osobą umowę zlecenie oraz umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Umowa zlecenie obejmuje inny zakres czynności niż umowa o dzieło. Z tytułu umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Czy od umowy o dzieło spółka także powinna naliczyć składki?

Odpowiedź: mając na uwadze zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym należy pamiętać, że umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, choć może zaistnieć sytuacja, gdy płatnik będzie musiał odprowadzić składki od takiej umowy.

Uzasadnienie: Umowa o dzieło nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ze stanowiskiem ZUS, osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Samoistna umowa o dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast wtedy, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W takich przypadkach umowa o dzieło jest w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowana jak umowa o pracę. W myśl bowiem art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s. za pracownika uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Powyższe dotyczy umów o dzieło zawartych od 14 stycznia 2000 r.

Jeżeli zatem pracownik wykonuje dodatkowo umowę o dzieło zawartą z własnym pracodawcą lub na podstawie tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu zarówno z tytułu umowy o pracę jak i z umowy o dzieło.”

W konsekwencji, jeżeli umowa o dzieło nie została zawarta w sposób wadliwy i nie zmierza do obejścia przepisów prawa nie będzie stanowiła podstawy do objęcia z tego tytułu ubezpieczeniem społecznym.