Iustitia apeluje do rządu o zaprzestanie podważania traktatów europejskich

Wymiar sprawiedliwości

Wolna i bezpieczna Polska, to Polska w Unii Europejskiej, silna wartościami tworzącymi fundamenty państwa prawa i opartymi na nich sojuszami.Jesteśmy sędziami polskimi i europejskimi, dlatego współtworzymy silny europejski ruch sędziowski, który będzie skutecznie walczył o zabezpieczenie podstawowych praw i wolności - brzmi uchwała programowa XXVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP "Iustitia" w Katowicach.

03.04.2022

Profesor Markiewicz ponownie szefem Iustitii

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach prof. Krystian Markiewicz został ponownie wybrany na prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2016 r. Tym razem głosowało za nim 131 ze 134 delegatów. Prezesa Iustitii wybrano podczas XXVIII Zjazdu Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP w Katowicach. Przyświeca mu hasło: "Rządy prawa wspólna sprawa".

02.04.2022

25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Wymiar sprawiedliwości

2 kwietnia 2022 roku wypada 25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP. W nowej ustawie zasadniczej znalazły się zasady ustrojowe odpowiadające wymogom demokratycznego państwa prawa oraz obszerny katalog praw obywatelskich nawiązujący swoją treścią do rozbudowanych systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących w ramach ONZ i Rady Europy – przypomina Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

02.04.2022

W Sosnowcu rozpoczął pracę sąd okręgowy

Wymiar sprawiedliwości

W piątek w liczącym około 200 tys. mieszkańców Sosnowcu w woj. śląskim rozpoczął działalność nowy sąd okręgowy. To szósta tego typu jednostka w regonie, po sądach okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku. Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 1 kwietnia 2022 roku na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzię Ewę Łąpińską.

01.04.2022

Amnesty: Polska wśród państw ograniczających prawa człowieka

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Zamiast zająć się głęboko zakorzenionymi nierównościami społeczno-ekonomicznymi w celu zapewnienia sprawiedliwego i szybkiego wyjścia z pandemii Covid-19, państwa w całej Europie nieustannie atakowały prawa człowieka. W celu uciszenia głosów krytyki brały na celownik pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, sądownictwo i organizacje społeczeństwa obywatelskiego - stwierdziła Amnesty International.

01.04.2022

Dr Valeri Vachev nowym zastępcą RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Valeri Vachev, polski prawnik, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych i urzędnik państwowy, został z dniem 2 kwietnia powołany na stanowisko zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpi dr. hab. Macieja Taborowskiego, który zakończył swoją pracę z końcem marca. - Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko - powiedział w piątek prof. Marcin Wiącek, przedstawiając jego następcę.

01.04.2022

Misja PE wróciła z Polski z obawami co do praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Po zakończeniu misji posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce „większość członków delegacji ma poważne obawy dotyczące stanu demokracji, praworządności i praw podstawowych w tym kraju”. Takie sformułowanie znalazło się w sprawozadniu przyjętym w piątek przez komisje PE. Zdaniem europosłanki Beaty Kempy (PiS), "sprawozdanie jest nieobiektywne i służy wspieraniu narracji polskiej opozycji”.

01.04.2022

Izba Dyscyplinarna uściśla swoje kompetencje i obejmuje sędziów administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości

W sytuacji, gdy Sejm rozpoznaje projekty likwidujące Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, nowy prezes tej Izby Adam Roch wydaje zarządzenie ustalające kryteria wyznaczania sądu właściwego do rozpoznania w pierwszej instancji spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Co więcej Izba rozważa, czy nie objąć też spraw immunitetowych sędziów sądów administracyjnych.

01.04.2022

RPO: Obywatele i organizacje mają interes w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Osoba fizyczna i dwie organizacje społeczne domagały się uchylenia programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, bo zawiera on niedostateczne środki, by osiągnąć ten cel. Sąd administracyjny odrzucił skargi uznając, że skarżący nie wykazali naruszenia ich indywidualnego interesu prawnego. RPO nie zgadza się z takim stanowiskiem i wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

01.04.2022

Sędzia Bednarczyk: W sprawach frankowych kolejny ruch po stronie sądów odwoławczych

Wymiar sprawiedliwości

Spraw dotyczących kredytów frankowych jest coraz więcej i można się spodziewać, że w kolejnych latach istotnie wpłyną na wydajność sądów. Teraz głos jest po stronie sądów odwoławczych. Orzeczenia pierwszej instancji są już względnie jednolite; to sądy odwoławcze powinny nadać pewien kierunek i w zakresie wykładni prawa materialnego, i procedury - mówi sędzia dr Piotr Bednarczyk.

01.04.2022

SN: Nie dotrzymał terminu, skarga nadzwyczajna odrzucona

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skarga nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego nie może służyć przywracaniu utraconych z własnej winy terminów. Celem jej jest bowiem zapewnienie zgodności orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych z Konstytucją RP - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i mimo rażącej obrazy przepisów prawa nie uwzględniła skargi wniesionej przez Prokuratora Generalnego, nie uchyliła też wyroku sądu.

01.04.2022

Zamiast kary więzienia alternatywą praca na cele społeczne

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie kary ograniczenia wolności może polegać na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy skazanego na cele społeczne albo potrąceniu od 10 do 25 procent wynagrodzenia na wybrany przez sąd cel społeczny. Niezależnie od rodzaju orzeczonej przez sąd kary ograniczenia wolności, skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, a także jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

31.03.2022

Strasburg: Odebranie i zniszczenie rękopisu aresztowanego naruszyło wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości

Odebranie rękopisu książki, którą aresztowany pisał w trakcie pozbawienia wolności, a następnie jego zniszczenie bez wiedzy i zgody autora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał przypomniał, że prawa i wolności człowieka nie kończą się za bramą zakładu karnego.

31.03.2022

Fundacja Batorego: TK realizuje "rosyjski scenariusz" wobec trybunału w Strasburgu

Wymiar sprawiedliwości

Wydane przez Trybunał Konstytucyjny dwa orzeczenia dotyczące wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie mają żadnego umocowania w polskiej Konstytucji, która gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy przez sąd właściwy, niezależny i niezawisły, a także prawo do niezależnego i niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego, stojącego na straży Konstytucji, demokracji, rządów oraz praw jednostki.

31.03.2022

Jak e-sąd to i e-mediacja - przy Ultima RATIO powstało jej centrum

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Przy sądzie polubownym Ultima RATIO. wystartowało właśnie centrum mediacji online. Oferuje program ochrony kupujących, który ma być rozwiązaniem dla sklepów prowadzących sprzedaż internetową. Rozwiązanie zakłada, że spory z kupującymi rozstrzygać będą niezależni mediatorzy sądowi, a składanie skarg odbywać się będzie w... witrynach sklepów.

31.03.2022

Kuratorzy alarmują, że sądy nie mają pieniędzy na dodatki dla nich

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wystąpił właśnie do Ministra Sprawiedliwości alarmując, że z sądów płyną informacje, iż zabrakło funduszy na dodatki specjalne dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich i tych, którzy mają zwiększone obowiązki służbowe. Sprawa jest poważna, bo dotyczy pracy z dziećmi, które są na bakier z prawem.

31.03.2022

Sądy do spłaszczenia jeszcze w tym roku, tylko przepisów nadal brak

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby jeszcze w tym roku zmienić strukturę sądownictwa. Temat jej spłaszczenia i ujednolicenia statusu sędziego co rusz "wyciągany" jest jak królik z kapelusza. Problem w tym, że projekty nadal nie trafiły do opiniowania, a "przecieków", i to z różnych stron, jest tyle, że prawnicy się gubią. Resort z kolei zapewnia, że nad zmianami ustaw... pracuje, co więcej, pracuje też nad rozporządzeniami.

31.03.2022

17-latek z młodszym bratem przeszedł granicę? Opiekunem tymczasowym nie zostanie

Wymiar sprawiedliwości

Wiele ukraińskich dzieci przybywa do Polski z osobą, która nie ma podstaw prawnych do sprawowania opieki. Stąd wprowadzenie nowej instytucji opiekuna tymczasowego. Rząd w ostatniej noweli specustawy nałożył na kandydata dodatkowe wymogi - musi on złożyć oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych. To z kolei oznacza, że takim opiekunem nie może zostać starsze, nastoletnie rodzeństwo.

30.03.2022

Prof. Manowska chce zbadać bezstronność sędziów Izby Karnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska wystąpiła do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o przeprowadzenie czynności wyjaśniających w jednej ze spraw karnych. Dlatego, że trzech sędziów Izby Karnej Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Włodzimierz Wróbel i Jarosław Matras, rozpoznając kasację powzięło wątpliwość co do właściwej obsady sądu drugiej instancji.

29.03.2022

TSUE: Sędziowie powołani w PRL i przez "starą" KRS mogą być niezawiśli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa jego niezawisłości i bezstronności - stwierdził w ogłoszonym we wtorek orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobnie za bezpodstawne uznał wątpliwości co do niezawisłości sędziów powołanych z udziałem KRS w latach 2000 - 2018, co kwestionował polski Trybunał Konstytucyjny.

29.03.2022