Co istotne, przepadek pojazdu będzie można orzec przy zawartości alkoholu w organizmie sprawcy wyższej niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo gdy prowadziła do takiego stężenia. Tu warto przypomnieć, że przepisy dotyczące przepadku pojazdu - art. 42 b są w oczekującej na wejście w życie nowelizacji Kodeksu karnego i m.in. Kodeksu karnego i wykonawczego. Chodzi o pakiet zmian wprowadzający choćby możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia. Marcowa nowelizacja procedury cywilnej - przy okazji - wydłużyła vacatio legis tych przepisów. Przepadek pojazdu mechanicznego - zgodnie z nią - miałby obowiązywać dopiero od marca 2024 r., w oczekujących przepisach jest też inaczej określony poziom alkoholu dający możliwość takiej konfiskaty - niższy niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.

Czytaj: Ustawa uchwalona - pijany właściciel straci auto, inny zapłaci jego równowartość>>

Pojazd znacznie uszkodzony? Konfiskaty nie będzie

Przepisy, która znalazły się w projekcie nowelizacji m.in. procedury cywilnej, karnej (UD262) są w porównaniu z tym co czeka na wejście w życie nieco poprawione. I tak zgodnie z projektowanym 44b par. 2 jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Czytaj w LEX: Przepadek pojazdu mechanicznego kierowanego w stanie nietrzeźwości - LINIA ORZECZNICZA >>

W par. 3 (poprzednio par. 4) wskazano, że jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego pojazdowi, który prowadził sprawca nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

Zgodnie z kolei z par. 4 przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dopisano też par. 5, zgodnie z którym przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

 

MS uzasadnia zmianami w sprawie nieletnich 

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo wyjaśnia, że chodzi o zachowanie spójności systemowej, bo projektowana nowelizacja wprowadza przepadek pojazdu mechanicznego lub równowartości pojazdu do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.