Iustitia: "Żonglowanie składem" w SN, w sprawie statusu neosędziów, niedopuszczalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czworo nowych sędziów, w tym I prezes Małgorzata Manowska uzupełnia 7-osobowy skład Izby Cywilnej SN, który w poniedziałek rozpatrzy sprawę statusu nowych sędziów, po uzyskaniu odpowiedzi udzielonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania skierowane przez skład, którego część przeszła już w stan spoczynku. Iustitia alarmuje, że to niedopuszczalne.

31.01.2022

WSA: Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej nie uchroni przed skreśleniem z listy adwokatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację od wyroku sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono o wydaleniu mecenasa z adwokatury. Organy samorządu wydały więc decyzję o skreśleniu go z listy adwokatów. Prawnik chciał podważyć to rozstrzygnięcie, więc wskazał wątpliwości związane ze statusem sędziów.

31.01.2022

Adwokaci wypisują się z urzędówek, bo stawki są za niskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem adwokatów stawki za pomoc prawną z urzędu są nie tylko niskie, ale i niesprawiedliwe. Dlatego wielu z nich domaga się, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodnie ze stawkami dla pełnomocników z wyboru. Rzadko się to udaje, więc niektórzy proszą swoje izby o "wypisanie" z listy prawników gotowych na tzw. urzędówki.

31.01.2022

Adwokat Łysek: Nawet duża przesyłka do sądu jest listem poleconym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z prawem pocztowym list polecony uznany przez politykę wewnętrzną Poczty Polskiej za paczkę, nie traci swojego statusu. O statusie przesyłki listowej decyduje, zgodnie z definicją legalną, jej zawartość. Jeżeli dana przesyłka jest przesyłką z korespondencją, to nadal jest listem poleconym - pisze adwokat Wojciech Łysek z kancelarii Dentons.

31.01.2022

Sędzia Wręczycka: Orzekanie na posiedzeniach niejawnych może godzić w prawa stron

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie wiele spraw, także w sądach odwoławczych, rozpoznaje się na posiedzeniach niejawnych, mając na względzie wprowadzone na czas pandemii przepisy. Sąd może więc szybciej wyrokować. Szybkość postępowania nie jest jednak jedyną istotną wartością - mówi sędzia Katarzyna Wręczycka z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

30.01.2022

Adwokaci, radcy, sędziowie - jak co roku "grają" z WOŚP

Prawnicy

Samorządy, adwokaci, radcy i sędziowie jak co roku prowadzą zbiórki pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawione są nie tylko e-skarbonki, można wziąć udział w licznych licytacjach, a tam do wyboru porady prawne, bilety VIP na koncert zespołu Coldplay, dzień w kancelarii, książki i albumy, portret Adwokota, ciasta, wizyta w winnicy, weekend na Mazurach.

29.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Adwokat kościelny też musi zachować się etycznie

Prawnicy

W ramach działalności przed sądem metropolitalnym radca prawny, gdy jest jednocześnie adwokatem kościelnym, odpowiada za aktywność w życiu publicznym. Obwiniona reprezentuje zawód zaufania publicznego, który nakazuje zachowanie godności w każdej sytuacji życiowej - wskazała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i utrzymała w mocy karę finansową.

29.01.2022

SN: W Izbie Karnej podział w sprawie sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Nowi" sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego uchylili postanowienie wydane przez Marka Pietruszyńskiego "starego" sędziego SN powołanego przez Radę Państwa PRL. Orzekli, że sędzia jako członek partii rządzącej był poddany w latach 80. XX wieku niekonstytucyjnej procedurze nominacyjnej. Gdy sprawa wróciła w styczniu br. ponownie do "starego" sędziego - Sądu Najwyższego, odmówił przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego.

28.01.2022

Opozycja i organizacje prawnicze proponują przerwanie sporu z UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Umożliwienie wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w efekcie odblokowanie funduszy unijnych - to cel projektu ustawy, który przedstawili w czwartek przedstawiciele opozycji parlamentarnej oraz organizacji społecznych i politycznych, tworzących Porozumienie dla Praworządności.

27.01.2022

Dr Żółtak: Sędziowie widzą, co źle funkcjonuje w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Potrzeba przemyślanych zmian w prawie, dzięki którym sprawy obywatela będą załatwiane szybciej. Słyszeliśmy obietnice, że sądy zostaną odpowiednio zreformowane, tymczasem obecnie borykamy się z dewastacją wymiaru sprawiedliwości - wskazuje sędzia dr Urszula Żółtak. I mówi, że mniejszy w pandemii napływ spraw do sądów, uderzy po niej ze zdwojoną siłą.

27.01.2022

Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ponownie odrzuceni

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna to kandydaci z Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy zostali w środę ponownie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zgłoszeni zostali w grudniu po raz drugi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i teraz Polska ma jeszcze raz powtórzyć procedurę.

26.01.2022

SN: Wynagrodzenie kuratora-adwokata osoby nieznanej z miejsca pobytu z VAT

Prawnicy VAT

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie wynagrodzenia kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu w drodze analogii. Jeżeli kuratorem takim jest adwokat, jego wynagrodzenie podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

26.01.2022

Dr Jasińska: Spory o własność intelektualną wymagają wiedzy prawniczej i technicznej

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niejednokrotnie postępowanie w sprawach własności intelektualnej dotyczy sporów wielowątkowych, w których bezcenna okazuje się wiedza prawnicza i techniczna. Z tego względu często przed sądami strony są jednocześnie zastępowane przez radców prawnych lub adwokatów oraz rzeczników patentowych - wskazuje dr Katarzyna Jasińska.

25.01.2022

WSA: Dodatkowa działalność notariusza pod kontrolą społeczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgoda Izby Notarialnej na prowadzenie dodatkowej działalności przez notariusza może podlegać upublicznieniu. Organ nie może się zasłaniać indywidualnym charakterem decyzji w tej sprawie, jako że dotyczy ona notariusza - funkcjonariusza publicznego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

24.01.2022

SN: Prof. Sadurski wygrał z PiS i kasacja niepotrzebna

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie stwierdziła, że w sprawie o ochronę dóbr osobistych partii PiS przeciwko prof. Wojciechowi Sadurskiemu występuje istotne zagadnienie prawne. Nie potrzebna jest też wykładnia przepisów prawa, gdyż orzecznictwo w takich sprawach jest jednolite. Odmówiono więc przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

21.01.2022

Rzecznik TSUE: Trybunał konstytucyjny nie może zabronić sądom stosowania prawa Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem UE przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego - stwierdził w opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins.

21.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Prokurator niewinny, bo nie musiał wnioskować o nadzwyczajne złagodzenie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Ranga zawodu prokuratora daje podstawę do formułowania wniosków na rozprawie, a decyzja ostateczna należy do sądu. Ubezwłasnowolnienie prokuratora w tym zakresie spowodowałoby pozbawienie go niezależności - orzekła Izba Dyscyplinarna SN w sprawie prokuratora obwinionego o to, że nie wniósł w czasie rozprawy o nadzwyczajne złagodzenie kary recydywiście.

21.01.2022

SN: Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Marek Dobrowolski, Joanna Lemańska i Oktawian Nawrot to kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wskazani w środę 19 stycznia przez zgromadzenie tej izby. Kadencja obecnej prezes Joanny Lemańskiej zakończy się 25 lutego br. Lista kandydatów trafi teraz do prezydenta, który powoła nowego prezesa.

20.01.2022

Izba Dyscyplinarna karze adwokata choć nie ma wymogu zaświadczenia od lekarza sądowego

Prawnicy Koronawirus szczepienia

Pierwszy raz w historii Izby Dyscyplinarnej SN rzecznik dyscyplinarny wnosił o doprowadzenie na rozprawę świadka przez policję, gdyby się kolejny raz nie stawił. A co więcej, ukarano go grzywną w wysokości 2 800 zł. Chociaż nadal obowiązuje ustawa antycovidowa, która zniosła obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego jako usprawiedliwienia. Izba uznała, że świadek zlekceważył sąd. Ukaranym jest praktykujący znany adwokat.

20.01.2022