Opinia kuratora oświaty nie ma charakteru uznaniowego

Samorząd terytorialny

Kurator oświaty wydając opinię dotyczącą zamiaru połączenia szkół, nie działa w warunkach uznania, lecz związania treścią przepisu, która sprowadza się do tego, że zobowiązany jest wydać pozytywną...

25.10.2012

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika

Samorząd terytorialny

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika, jakim jest dokument prywatny. O ile udostępnieniu lub odmowie podlegają informacje, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, to nie...

25.10.2012

KŚT nie decyduje o opodatkowaniu wyrobiska górniczego

Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i kopalnictwa wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), nie jest wystarczający do tego, by uznać je w...

25.10.2012

Strona musi wiedzieć o zawieszeniu przedawnienia

Czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego winny być oceniane z uwzględnieniem art. 2 Konstytucji i tego czy podatnik miał wiedzę o ich wdrożeniu. Takie stanowisko...

24.10.2012

Nagrody z zysku netto nie są kosztem podatkowym

Firma nie może powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz nagród wypłaconych mu z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu...

23.10.2012

Zarządca nieruchomości musi przekazać sprawę sądowi

Budownictwo

Obowiązek przekazania skargi do sądu administracyjnego wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę nie jest zależny od tego, czy dana skarga jest dopuszczalna oraz czy podmiot, za pośrednictwem...

23.10.2012

Nie każda sprawa wymaga odpowiedzi w formie uchwały

Samorząd terytorialny

Rada gminy jako organ kolegialny jest obowiązana wydawać swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał, nie każda jednak sprawa wymaga wydania konkretnego rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie nakłada na radę...

23.10.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski