Obywatelka Iranu, która przekroczyła granice nielegalnie i przebywa w Polsce od kilku lat pani Ashraf S. zwróciła się do Urzędu d.s. Cudzoziemców o przyznanie jej statusu uchodźcy. Argumentowała, że zmieniła wiarę: przeszła z islamu na chrześcijaństwo, a konkretnie - do kościoła ormiańskiego. Dlatego powrót do kraju rodzinnego wiąże się ryzykiem prześladowań, a nawet więzieniem. Urząd odmówił wydania zezwolenia na pobyt tolerowany i przyznania statusu uchodźcy. Co więcej wydał Ashraf S. zakaz ponownego wjazdu do państw stery Schengen obowiązujący przez pół roku.
Kobieta odwołała się od tej decyzji do organu II instancji – Rady d.s. Uchodźców przy Kancelarii Premiera RM. Twierdziła, że po powrocie będzie surowo ukarana za zdradę wiary. Rada uchyliła decyzję w części dotyczącej zakazu ponownego wjazdu do państw należących do Schengen. Natomiast utrzymano w mocy odmowę udzielenia statusu uchodźcy, dlatego, że w toku postępowania Iranka nie wykazała, że chodzi do kościoła i oddaje się chrześcijańskim praktykom religijnym. Rada ustaliła także, że Ashraf nigdy nie była wcześniej aresztowana, ani zatrzymywana w swoim kraju i nie ma podstaw do twierdzenia, że będzie prześladowana. A zatem cudzoziemka nie spełnia warunków ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Według art.19 tej ustawy cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, jeżeli m. in. nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak na rozprawie 16 lipca 2013 roku sąd oddalił skargę Iranki. Stwierdził, że nie doszło do złamania prawa, a odmowa przyznania azylu była uzasadniona. Dowody przedstawione przez cudzoziemkę nie sa wiarygodne.
- Słusznie uchylono zakaz wjazdu na teren Schengen – powiedziała sędzia  Anna Szymańska. – Odmowa przyznania statusu uchodźcy bazuje na przeświadczeniu organu, że w kraju pochodzenia cudzoziemiec będzie prześladowany. Tu nie zachodzi taka sytuacja – dodała sędzia.
WSA uznał, że przejście na chrześcijaństwo nie było wiarygodne i cudzoziemka nie zmieniła wyznania.
Sygnatura akt IV Sa/Wa 682/13, wyrok z 16 lipca 2013 r.