Jeśli spółka chce być zwolniona z kosztów sądowych, musi wykazać brak pieniędzy

Spółki

Spółka, która z jednej strony deklaruje ponoszenie strat, ale z drugiej - nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie jej upadłości nie zasługuje na zwolnienie z kosztów sądowych w całości - orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. Skoro bowiem posiada pewne środki finansowe, to ich część może przeznaczyć na uregulowanie opłaty za opinię biegłego.

19.03.2019

SN: Brak wpisu do KRS nie zwalnia prezesa z odpowiedzialności

Prawo cywilne Spółki

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki spoczywa na rzeczywistych członkach zarządu, niezależnie od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - orzekł Sąd Najwyższy. Jeśli inne nazwisko prezesa figuruje w rejestrze, a inne w podjętych uchwałach, to liczą się uchwały o powołaniu - dodał.

12.03.2019

WSA: Spór graniczny między sąsiadami nie zablokował budowy

Budownictwo

Prowadzenie przez sąd rejonowy postępowania rozgraniczeniowego nie stanowi przesłanki do zawieszenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. WSA w Łodzi podkreślił, że oceny istnienia i charakteru związku pomiędzy tymi postępowaniami należy dokonywać indywidualnie w każdej sprawie.

11.03.2019

SN: Omyłka przy wprowadzaniu e-ksiąg wieczystych pozbawiła bank hipoteki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po digitalizacji rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych objęła tylko wersję cyfrową - stwierdził Sąd Najwyższy. - A zatem błąd przy tworzeniu elektronicznych ksiąg zadziałał na niekorzyść instytucji, która zabezpieczyła wierzytelność w wersji papierowej - dodał, nie uznając argumentacji banku.

07.03.2019

SN: Nieważna uchwała walnego zgromadzenia działa wstecz

Prawo cywilne Spółki

Akcjonariusze spółki pominięci w uchwale walnego zgromadzenia jako nieuprawnieni do otrzymania dywidendy muszą te sumy otrzymać wraz z odsetkami za opóźnienie. Powodem jest uznanie takiej uchwały za nieważną z powodu sprzeczności z ustawą - orzekł Sąd Najwyższy.

28.02.2019

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic

Administracja publiczna Budownictwo

Przestarzałe prawo uderza w nowoczesne firmy. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, wzrosną koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych. Gdy ich legalizacja okaże się nieopłacalna, mogą zniknąć z ulic. Eksperci alarmują o zmianę przepisów.

26.02.2019

SN: Majątek spółek wykreślonych z KRS nie zawsze przejmuje państwo

Prawo cywilne Spółki

Skarb Państwa nie nabył mienia pozostałego po spółkach wykreślonych z rejestru przed 1 maja 2015 r. (tj. wejściem w życie art. 25e ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Zdaniem sądu prawo w tym przypadku nie może działać wstecz.

25.02.2019

SN: Mniejszy rabat to naruszenie uczciwej konkurencji?

Prawo cywilne

Czy niższe rabaty niż stosowane wobec innych spółek, proponowane przez kontrahenta są utrudnianiem przedsiębiorcom dostępu do rynku i dyskryminacją - odpowie Sąd Najwyższy 7 marca br. po wysłuchaniu stanowisk stron procesu. Sądy dwóch instancji orzekły, że praktyka była uczciwa.

22.02.2019

SN: Dobra wiara przy zasiedzeniu służebności przesyłu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa własność urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

19.02.2019

SN: Ubezpieczyciel nie zawsze pokrywa koszt najmu auta zastępczego

Prawo cywilne

Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy. Chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia

16.02.2019

SN: Utajniona w piśmie zmiana ceny i treści usługi podlega karze

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Jeśli dostawca usług przesłał by odbiorcom telewizji satelitarnej nowy pakiet usług, na który klient może się zdecydować lub nie, bez groźby zerwania umowy, byłoby to zgodne z prawem. Jednak spółka ITI złamała dobre obyczaje i prawa konsumenta - orzekł Sąd Najwyższy.

15.02.2019

WSA: Nie można karać grzywną za brak ekspertyzy technicznej budynku

Budownictwo

Organ nie mógł nałożyć na właściciela nieruchomości grzywny, by przymusić go do przeprowadzenia określonych kontroli oraz sporządzenia ekspertyzy technicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że jedyną dopuszczalną reakcją mogło być zlecenie wykonania tych czynności na koszt właściciela.

15.02.2019

Spółka zapłaci, bo dziury w boisku łatała piaskiem

Prawo cywilne BHP

Właściciel osiedlowego placu zabaw naprawiał nawierzchnię boiska do koszykówki zasypując dziury piaskiem. Odpowiada więc za wypadek dziecka, które poślizgnęło się na piasku i złamało rękę – stwierdził Sąd Rejonowy w Świdnicy.

12.02.2019

SN: Białoruski sąd pominął prawa polskiego przedsiębiorcy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sprawa ta była badana już dwa razy przez Sąd Najwyższy. SN po raz kolejny uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego o uznaniu i stwierdzeniu wykonalności orzeczenia sądu białoruskiego nakazującego zapłacić polskiemu przedsiębiorcy 2 mld 610 tys. rubli. Prawomocny wyrok może doprowadzić do unieważnienia całej procedury.

11.02.2019

WSA: Trzeba wyjaśnić dlaczego budowa domu kopułowego wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Budowa domu kopułowego o powierzchni zabudowy do 35 mkw nie wymaga co do zasady pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak zdaniem organów nadzoru, grozi to niebezpieczeństwem dla ludzi lub mienia, muszą swój sprzeciw szczegółowo uzasadnić. Powodem nie może być jednak samo nowatorstwo zastosowanej konstrukcji.

08.02.2019

WSA: RODO chroni dane osób prywatnych, nie przedsiębiorców

Administracja publiczna RODO

Informacje związane z działalnością gospodarczą i z ruchem pojazdów firmowych na drodze publicznej nie są objęte przepisami o ochronie danych osobowych, nawet, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana przez osobę fizyczną. RODO chroni bowiem osoby prywatne, a nie przedsiębiorców.

07.02.2019

NSA: Wycinka drzew po ocenie ich wartości przyrodniczej

Środowisko Budownictwo

Zanim prezydent miasta wyda pozwolenie na wycinkę drzew musi ustalić czy konieczne jest wycięcie i czy możliwe jest posadzenie innych drzew w to miejsce. Dopiero takie przyjęcie stanu faktycznego da odpowiedź, czy zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest w ogóle możliwe - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.02.2019

NSA: Podcienia i prześwity nie zaliczone do powierzchni budynku

Budownictwo

Spór między wspólnotą mieszkaniową a wojewodą i deweloperem był wywołany ograniczeniem dopływu światła do nieruchomości sąsiednich. Jednak wyroki, które zapadły w tej sprawie dowodzą, że normy ISO zostały zachowane, a organ nie złamał prawa - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

05.02.2019

SN: Można było sprzedać ziemię rolną po zawarciu układu

Prawo cywilne

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie mają zastosowania do sprzedaży, która jest rezultatem układu przyjętego przez wierzycieli. Zwłaszcza, gdy układ zatwierdzony był przez sąd postanowieniem sprzed wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 30 kwietnia 2016 r., które stało się prawomocne po tym dniu.

04.02.2019

SN: Pełnomocnictwo rodzajowe w spółce, by uniknąć umowy z samym sobą

Prawo cywilne Spółki

Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z o.o., spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

01.02.2019