Organ cofnął zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na stacji paliw. Przedsiębiorca wniósł odwołanie. Sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, ale utrzymało ono w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Organ wskazał, że przedsiębiorca bezspornie sprzedał nieletniemu butelkę wódki. Okoliczność ta została potwierdzona wyrokiem sądu rejonowego. To zaś oznacza, że naruszono warunki zezwolenia i konieczne było jego cofnięcie. Nie zakończyło to jednak sporu, ponieważ przedsiębiorca postanowił wnieść skargę.

Czytaj też: Przesłanki cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży >

 

Jedna butelka wódki potrafi pozbawić zezwolenia

Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej jako: ustawa), zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega cofnięciu w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad. W szczególności przepis ten odnosi się do sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Sąd podkreślił, że jedyną przesłanką zastosowania art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy jest obiektywne nieprzestrzeganie przez przedsiębiorcę ustawowych zasad. Prawodawca nie różnicuje skutków nieprzestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych od stopnia szkodliwości społecznej konkretnego naruszenia lub od ilości naruszeń. Oznacza to, że każda, nawet jednorazowa, sprzedaż napoju alkoholowego osobie nieletniej, stanowi nieprzestrzeganie zasad i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia.

Czytaj także: Weto wspólnoty skutecznie zablokuje sprzedaż alkoholu w budynku >>
Czytaj też: Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży >

Cofnięcie zezwolenia to nie tylko dolegliwość

WSA zwrócił uwagę, że przy ustalaniu odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie zakazu nie ma znaczenia wina sprzedawcy i świadomość przedsiębiorcy, że sprzedaje alkohol osobie nieletniej. Nieistotne jest też to, czy dokonał on sprzedaży osobiście, czy przez zatrudnionego pracownika, na którego działanie nie miał wpływu. Sąd wskazał, że z treści art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, że nadrzędnym celem tej regulacji jest ochrona prawidłowego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju społeczeństwa. Tym samym cofnięcie zezwolenia nie ma być tylko dolegliwością dla naruszającego prawo, ale przede wszystkim powinno zapewniać poszanowanie dla chronionych przez prawodawcę wartości i dóbr. Należy bowiem podkreślić, że przedsiębiorca jest zobowiązany zorganizować sprzedaż w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie. W tym celu został on też wyposażony w uprawnienie do wylegitymowania nabywcy alkoholu. Skorzystanie z tego środka zależy wyłącznie od woli sprzedawcy i przysługuje mu bez względu na sposób postrzegania wieku kupującego.

Czytaj też: Przyczyny wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży >

 


Jest naruszenie, musi być decyzja

Prawomocnym wyrokiem sądu rejonowego uznano, że przedsiębiorca popełnił czyn z art. 208 ustawy - Kodeks karny, czyli rozpijał małoletniego. WSA wskazał, że warunkowe umorzenie postępowania karnego nie miało znaczenia, ponieważ zawiera ono w sobie stwierdzenie popełnienia przestępstwa. Uzasadniało to wydanie wobec przedsiębiorcy decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Sposób sformułowania art. 18 ust. 10 ustawy nie pozostawia bowiem organom swobody. Jeśli więc materiał dowodowy pozwalał na uznanie, że wystąpiły przesłanki obligujące do cofnięcia zezwolenia, to nie można uznać, że wydanie spornej decyzji naruszyło przepisy prawa. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Czytaj też: Jednorazowe podanie alkoholu jako przestępstwo rozpijania małoletniego >

Czytaj też: Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych >

Wyrok WSA w Łodzi z 13 stycznia 2022 r., sygn. akt III SA/Łd 498/21