Dyrektor miejskiego ośrodka sportu i rekreacji prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Chodziło o modernizację stadionu. Po zakończeniu postępowania jeden z oferentów zwrócił się do organu o udostępnienie dokumentów złożonych przez podmiot, który został wybrany jako najkorzystniejszy. Podstawą jego żądania były przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

PROCEDURA: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

 

Spór o charakter informacji

Organ wskazał, gdzie wnioskodawca może znaleźć informacje oraz odpowiedział na zadane pytania. Wyjątkiem były kwestie związane z korespondencją w sprawie realizacji inwestycji, dokumenty załączone do wniosków o zmianę zaoferowanej nawierzchni oraz prowadzona w tej sprawie korespondencja między wykonawcą a zamawiającym, a także korespondencja między zamawiającym a stowarzyszeniem zajmującym się popularyzacją i rozwojem lekkoatletyki. Dyrektor uznał, że dane te nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, ponieważ stanowią one dokumentację wewnętrzną, która nie odzwierciedla oficjalnej decyzji lub stanowiska organu. Zostały one bowiem wytworzone w procesie podejmowania określonych rozstrzygnięć. Wnioskodawca nie był usatysfakcjonowany odpowiedzią, którą otrzymał, więc złożył skargę na bezczynność.

NAGRANIE SZKOLENIA: Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego >

Czytaj także: Interpunkcja zdecydowała o wygranej w sporze o zamówienie publiczne >>>

Żądane dane były informacją publiczną

Sprawą zajął się WSA, który ocenił, że żądane przez wnioskodawcę dane stanowią informację publiczną. Odnoszą się one do inwestycji realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, niemniej nie stanowią informacji dotyczących przetargu lecz są informacjami odnoszącymi się do szeroko rozumianego sposobu realizacji inwestycji finansowanej w całości ze środków publicznych. Sąd wskazał, że kwestia złożenia przez wykonawcę wniosku o zmianę pierwotnie oferowanej nawierzchni na etapie realizacji inwestycji i stanowisko zamawiającego w tym zakresie stanowi informację publiczną. Zmiana ta może bowiem powodować modyfikację jakościową i technologiczną inwestycji. Niewykluczone też, że może mieć wpływ na koszt jej realizacji. Ponadto za informację publiczną należy uznać stanowisko, jakie w tym zakresie wyraziło stowarzyszenie, które zajmuje się popularyzacją i rozwojem lekkoatletyki.

Czytaj też: Odpowiedzialność związków międzygminnych występujących w roli zamawiającego na tle ustawy - Prawo zamówień publicznych >

 


Sąd potwierdził bezczynność organu

WSA przypomniał, że o bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej można mówić w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do jej udzielenia nie podejmuje w ustawowym terminie odpowiednich czynności. Natomiast dla oceny zasadności złożonej w tej sprawie skargi nie mają znaczenia okoliczności, z jakich powodów określone działanie nie zostało podjęte. Tym samym wniesienie skargi jest uzasadnione nie tylko w sytuacji niedotrzymania terminu, ale także w razie odmowy podjęcia określonego działania. Sąd uznał, że organ błędnie uznał, że dane żądane przez wnioskodawcę nie stanowią informacji publicznej. Oznacza to, że niedopuszczalne było załatwienie sprawy przez przekazanie pisemnych wyjaśnień. Dlatego też wnioskodawca słusznie zwrócił uwagę na pozostawanie przez organ w bezczynności. Mając powyższe na uwadze, WSA zobowiązał dyrektora do rozpatrzenia wniosku.

Wyrok WSA w Opolu z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt II SAB/Op 103/21