Coraz dłużej czeka się na orzeczenie o niepełnosprawności

Niepelnosprawność

Zwiększa się liczba skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na długi okres oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Skarżący wskazują, że z tego powodu m.in. mogą utracić prawo do świadczeń z tytułu niepełnosprawności. RPO pyta więc Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, o działania w celu skrócenia oczekiwania na wydanie orzeczenia.

24.10.2023

Wątpliwe tzw. dodatki starcze w skarbówce dla emerytów z innych służb

Administracja publiczna Prawo pracy

Dodatek motywacyjny w wysokości 1,5 tys. zł lub 2,5 tys. zł, w zależności od lat służby, nie zatrzymał funkcjonariuszy mundurówek w danej służbie. Niektórzy przechodzą na emeryturę i... pracują dalej, ale w innej służbie, np. w Krajowej Administracji Skarbowej. W ten sposób otrzymują nie tylko emeryturę, ale też uposażenie i dodatek w nowym miejscu pracy. W samym Ministerstwie Finansów zatrudnionych jest aż 87 osób z uprawnieniami emerytalnymi nabytymi w innych służbach. Związkowcy twierdzą, że to z tego powodu w 2016 r. zniesiono nabory na wysokie stanowiska w KAS.

24.10.2023

Niepłacenie ubezpieczenia przez kredytobiorcę z Getin jest ryzykowne

Banki Kredyty frankowe

W wypadku większość kredytobiorców, jednym z zabezpieczeń wykonania umowy kredytu był przelew (cesja) przyszłych wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj cesja spełnia swoje zadanie. Jednak w przypadku frankowiczów z Getin Noble Bank pojawiają się wątpliwości co do zasadności wykonywania zawartych przez kredytobiorcę umów ubezpieczenia z umową cesji na rzecz banku.

24.10.2023

Frankowe pisma do wysyłki zatapiają sądowe sekretariaty

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd wydaje postanowienie, potem zarządza o dostarczeniu - i to pilnym - pisma procesowego pozwanemu, ale dokumenty nie docierają całymi miesiącami. Nie chodzi przy tym o błąd w adresie, lecz o problemy kadrowe w sądowych sekretariatach. Wszystko zależy oczywiście od sądu, czasem od wydziału, ale - jak podkreślają prawnicy - tego typu sytuacje wcale nie są rzadkością, a dla stron to nie tylko stres. "Nieświadomy" bank może rozpocząć procedurę windykacyjną.

24.10.2023

W planowaniu przestrzennym partycypacja społeczna po nowemu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany dotyczące partycypacji społecznej i udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego. Zmiany dotyczą m.in. samej definicji pojęcia partycypacji społecznej, informowania o niej, interesariuszy, czasu i form konsultacji społecznych. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog możliwych form przeprowadzania konsultacji o nowe techniki.

24.10.2023

Głuchy telefon. Infolinia onkologiczna, o której nikt nie wie

Pacjent Opieka zdrowotna

Infolinia onkologiczna według Ministerstwa Zdrowia już działa. Pacjent nie zarejestruje się jednak dzięki niej na wizytę u specjalisty, co zakłada ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), bo ten przepis wejdzie w życie dopiero w kwietniu 2024 r. Dowie się natomiast o organizacji opieki w KSO. O ile w ogóle na infolinię onkologiczną zadzwoni, bo o tym, że ta już działa, a numer jest ten sam, co na Telefoniczną Informację Pacjenta, nie wiedzą ani organizacje pacjenckie, ani pacjenci.

24.10.2023

Prokurator przewlekle chory i z 50 proc. wynagrodzeniem - sprawa przed ETPCz

Prokuratura

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prokurator, który z powodu choroby jest nieobecny w pracy przez okres dłuższy niż rok otrzymuje 50 proc. wynagrodzenia i to nawet wtedy, gdy ona jest ona wynikiem wypadku przy pracy lub zamachu na życie i zdrowie prokuratora. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła właśnie sprawa, która dotyczy takiej sytuacji. Trybunał zakomunikował ją właśnie polskiemu rządowi.

24.10.2023

CBA zawiadamia prokuraturę w sprawie byłego szefa

Wymiar sprawiedliwości

CBA zawiadomiło prokuraturę w sprawie wypowiedzi byłego szefa CBS Pawła Wojtunika dotyczących podsłuchiwanie opozycji. Chodzi o art. 222 Kodeksu karnego dotyczący pomawiania osób lub instytucji. Poinformował o tym w serwisie X (dawny Twitter) Mariusz Kamiński, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

23.10.2023

URE: W III kwartale 2023 r. średnia cena energii nadal spadała

Prawo gospodarcze Energetyka

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował średnią cenę energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców z podmiotami z własnych grup kapitałowych, które miały miejsce w trzecim kwartale 2023 roku. Z zestawienia wynika, że ceny energii wciąż systematycznie spadają - były one niższe niż w II kwartale 2023 r.

23.10.2023

Kłopoty obywateli Ukrainy z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Pomoc społeczna Ukraina

Kilkoro seniorów-uchodźców wojennych z Ukrainy poskarżyło się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na odmowę przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Po interwencji RPO resort rodziny i polityki społecznej przypomniał Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, że nie ma przepisu uzależniającego przyznanie tego zasiłku komukolwiek - w tym obywatelowi Ukrainy, który ukończył 75. rok życia - od tego, czy wychowuje własne dzieci w Polsce.

23.10.2023

KPMG: Firmy mają tylko rok na wdrożenie dyrektywy związanej z cyberbezpieczeństwem

Nowe technologie Prawo unijne

Zgodnie z dyrektywą NIS2 wprowadzającą nowe ramy odpowiedzialności w zakresie nadzoru i zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem, organizacje objęte regulacją znajdują się teraz w decydującym okresie implementacyjnym. Równo 12 miesięcy mają firmy działające w sektorze publicznym i prywatnym państw członkowskich UE, aby dostosować się do nowych standardów, w tym m.in. przygotować własną politykę organizacyjną, określić procedury operacyjne i wybrać technologie wspierające cały proces.

23.10.2023

Uchwałą Sejmu można usunąć nielegalnych członków neoKRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Źródłem dewastacji wymiaru sprawiedliwości jest upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Przywracanie ładu konstytucyjnego przez większość parlamentarną trzeba zacząć od pozbawienia członkostwa obecnych członków. Ich kadencja w neoKRS nie jest objęta konstytucyjną ochroną, gdyż organ ten funkcjonuje z naruszeniem Konstytucji. A zatem uchwałą Sejmu można stwierdzić niekonstytucyjność wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa – uważają sędziowie i konstytucjonaliści.

23.10.2023

Bank nie przejrzy mediów społecznościowych kredytobiorcy przed udzieleniem pożyczki

Banki Kredyty Prawo unijne

Nowelizacja unijnej dyrektywy o kredytach konsumenckich, która została zatwierdzona we wrześniu przez Parlament Europejski, ma wzmocnić ochronę kredytobiorców, ujednolicić przepisy we wszystkich państwach członkowskich i nałożyć na banki obowiązek kierowania się obiektywnymi kryteriami ekonomicznymi przy decydowaniu o udzieleniu kredytu. Teraz Polska będzie musiała dostosować krajowe przepisy do nowej regulacji.

23.10.2023

NRA: "Urzędówki" powinny być nie tylko zrównane ze stawkami z wyboru, ale i urealnione

Prawnicy

To, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce podniesienia stawek za pomoc prawną z urzędu do poziomu tych "z wyboru" jest pozytywnym kierunkiem, ale konieczne jest urealnienie wysokości tych wynagrodzeń do aktualnych warunków ekonomicznych i aktualnej wartości siły nabywczej pieniądza, a nadto niezbędnych kosztów świadczenia pomocy prawnej - wskazuje w swojej opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Naczelna Rada Adwokacka.

23.10.2023

Za kredyt hipoteczny agentowi przysługuje prowizja

Domowe finanse Kredyty Kredyty frankowe

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego czy to przez konsumenta, czy też przez przedsiębiorcę, to poważna i brzemienna w skutkach decyzja. Dlatego coraz więcej przyszłych kredytobiorców decyduje się na skorzystanie z usług agenta. Jego praca wiąże się oczywiście z wynagrodzeniem, które oblicza się na specyficznych zasadach.

23.10.2023

KSeF zmieni zasady współpracy w biznesie

VAT Doradca podatkowy KSeF

Wdrożenie obligatoryjnego KSeF będzie wymagało nie tylko zmian w księgowości i zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Przedsiębiorcy muszą opracować nowe procedury obiegu faktur i przeszkolić w tym zakresie pracowników wszystkich działów. Konieczna będzie też zmiana umów z biurami rachunkowymi oraz dostosowanie umów i ustaleń z kontrahentami. Przy wystawianiu faktur trzeba też przemyśleć kwestię ochrony danych.

23.10.2023

Im większy sąd tym mniej spraw dla prezesa - MS szykuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by wskaźniki procentowe przydziału spraw dla prezesów i wiceprezesów sądów uzależnione były od liczby orzeczników. W opiniowanej nowelizacji rozporządzenia będą one wynosić od co najmniej 10 proc. - gdy orzeczników będzie powyżej 80, do co najmniej 25 proc. w przypadku małych sądów, do 20 orzeczników. Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach.

21.10.2023

RPO: Skazany powinien mieć prawo poskarżyć się na przewlekłość sprawy o przerwę w karze

Wymiar sprawiedliwości

Skazany nie może złożyć skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego w przedmiocie udzielenia mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności co jest niezgodne z Konstytucją, a konkretnie z prawem każdego do sądu - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym jednej ze skarg konstytucyjnych.

21.10.2023

TSUE: Mniej korzystne traktowanie pilotów zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest niezgodne z prawem UE

Prawo pracy Prawo unijne

Warunek uzyskania podwyższonego wynagrodzenia za przekroczenie określonej liczby godzin pracy nie może stawiać pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w mniej korzystnej sytuacji – orzekł TSUE. Zdaniem prawników orzeczenie wiele zmienia w dotychczas stosowanej praktyce. Dzięki niemu zapewnione będzie równe traktowanie pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę wykonywaną ponad określony w umowie o pracę wymiar.

21.10.2023

Koniec najmu lub dzierżawy – jakie są prawa i obowiązki obu stron umowy?

Budownictwo

Wraz z zakończeniem najmu lub dzierżawy strony umowy przede wszystkim powinny się rozliczyć – zwłaszcza w zakresie płatności czynszu, nakładów na przedmiot najmu lub kosztów związanych z jego naprawą bądź remontem. Konieczne jest także zapewnienie właścicielowi możliwości swobodnego wykonywania swoich uprawnień w stosunku do nieruchomości lub ruchomości oddanej w najem lub w dzierżawę.

21.10.2023