Ewidencja wytwarzanych odpadów

Samorząd terytorialny

Czy jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą jest obowiązana prowadzić ewidencję wytwarzanych przez siebie odpadw?

16.04.2010

Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08

Samorząd terytorialny

Brak zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w oparciu o tak przeprowadzone...

15.04.2010

Obowiązek odśnieżenia dachu

Samorząd terytorialny

Kto jest zobowiązany do odśnieżania dachu w przypadku wynajęcia całej nieruchomości, w tym budynkw magazynowych?

15.04.2010

Zmiana oceny rocznej ucznia

Samorząd terytorialny

Pod koniec2008 r. do szkoły wpłynął wniosek rodzica o zmianę oceny rocznej dla ucznia. Dyrektor nie odpowiedział na pismo i prawdopodobnie stwierdził, że ocena została ustalona zgodnie z prawem....

14.04.2010

Okres zastępstwa jako staż na stanowisku urzędniczym

Samorząd terytorialny

Czy osobę zatrudnioną na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, powyżej 6 miesięcy, można zatrudnić ponownie jako osobę legitymującą się stażem na stanowisku urzędniczym?

13.04.2010

Odebranie funduszy przyznanych szkole

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący szkołę może zabrać część pieniędzy w przyznanym szkole na początku roku planie finansowym?

12.04.2010

Kryterium wyboru inwestora zastępczego

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z ustawą Prawo zamwień publicznych kryterium wyboru inwestora zastępczego może być wynagrodzenie wyrażone, jako procent od przyszłej wartości robt budowlanych?

12.04.2010

Budowa hali sportowej przy szkole

Samorząd terytorialny

Czy budowa hali sportowej przy istniejącej szkole spełnia przesłanki urban development projects, w związku z czym wymaga kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?

09.04.2010

Dotacja na ucznia szkoły dziennej

Samorząd terytorialny

W jakiej wysokości przysługuje dotacja na ucznia szkoły dziennej w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum?

07.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski