Czy osobę zatrudnioną na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, powyżej 6 miesięcy, można zatrudnić ponownie jako osobę legitymującą się stażem na stanowisku urzędniczym?

Odpowiedź

Osoba wskazana, po przeprowadzonym naborze, powinna być zatrudniona na zasadach określonych dla osób podejmujących pierwszy raz pracę na stanowisku urzędniczym, jeżeli w czasie zatrudnienia na zastępstwo nie odbyła służby przygotowawczej i nie zdała egzaminu urzędniczego

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych , przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządowych wskazanych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych , rozumie się osobę, która:
- nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych , na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i
- nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Z kolei art. 19 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych nakazuje, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizację służby przygotowawczej.

Osoba wskazana w pytaniu była zatrudniona na zastępstwo. Zatrudnienie to nastąpiło najprawdopodobniej bez przeprowadzenia naboru i bez odbycia służby przygotowawczej.

Biorąc pod uwagę fakt zatrudnienia pod rządami ustawy o pracownikach samorządowych należy uznać, że osoba wskazana w pytaniu jest pracownikiem podejmującym pierwszy raz pracę na stanowisku urzędniczym w samorządzie - a to ze względu na:
1) nieodbycie służby przygotowawczej, oraz
2) brak zdanego egzaminu kończącego tą służbę, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych .

Tym samym osoba ta, po przeprowadzeniu naboru, musi być potraktowana tak jak pracownik zatrudniony pierwszy raz na stanowisku urzędniczym, tj. powinna:
- być zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,
- zostać skierowana do służby przygotowawczej (chyba, że zostanie decyzją kierownika jednostki zwolniona z tejże służby),
- zdać egzamin urzędniczy, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych - niezależnie od tego, czy odbyła służbę przygotowawczą, czy też została z niej zwolniona.

Art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych cyt. wyżej wskazuje bowiem, jako jeden z elementów określających osobę zatrudnioną po raz pierwszy - brak wcześniejszego zatrudnienia w jednostkach samorządowych na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa na zastępstwo jest natomiast umową na czas określony, co wynika z art. 25 § 1 zd. 2 k.p.

Jeżeli więc w czasie wskazanego zatrudnienia na zastępstwo odbyła służbę i zdała egzamin, wówczas można uznać ją za osobę posiadającą wymagany staż pracy na stanowisku urzędniczym. Musi jednak pracować dłużej niż 6 miesięcy. Zatrudnienie trwające równo 6 miesięcy wydaje się niewystarczające.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)