Samorząd planuje ogłoszenie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 euro na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego. Wybór inwestora zastępczego poprzedza procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych. To znaczy, że nie znamy jeszcze ostatecznego kosztu robót budowlanych, a jedynie wartość czasunkową z kosztorysu inwestorskiego.

Czy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych kryterium wyboru inwestora zastępczego może być wynagrodzenie wyrażone, jako procent od przyszłej wartości robót budowlanych?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 Prawa zamówień publicznych . zaproponowane kryterium oceny ofert jest dopuszczalne, z tym zastrzeżeniem, że nie może być to jedyne kryterium oceny.

Uzasadnienie

Prawo zamówień publicznych w art. 91 ust. 2 stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Poprzez cenę, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Należy również zaznaczyć, że kryteria oceny ofert mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania. Zabronione jest stosowanie takich kryteriów oceny ofert, które odnoszą się do właściwości wykonawcy, w szczególności zaś do jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Zaproponowane w pytaniu kryterium ma niewątpliwie obiektywny i przejrzysty charakter. Jednakże mając na uwadze dokonane ustalenia (w tym szczególnie definicję ceny) uznać należy, że zaproponowane kryterium, choć nawiązujące faktycznie do ceny, jest dopuszczalne, ale nie jako kryterium wyłączne, a jako kryterium dodatkowe, oprócz ceny. Cena musi być bowiem wyrażona w jednostkach pieniężnych, a z treści pytania wynika, że wynagrodzenie wyrażone miałoby być w procentach. Warto rozważyć również i tą kwestię, czy w sytuacji, w której zamawiający ustali obligatoryjne kryterium ceny, zaproponowane w treści pytania kryterium będzie dla niego faktycznie przydatne (z racji swego podobieństwa do kryterium ceny).


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)