Kierownik gminnego centrum kultury, jednostki organizacyjnej której przychody w całości pochodzą z gminnej dotacji, zawarł umowę o pracę z wójtem.

Wynagrodzenie kierownika jest wypłacane ze środków gminnego centrum kultury.

Czy kierownikowi gminnego centrum kultury przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Odpowiedź

Kierownikowi gminnego centrum kultury nie przysługuje tzw. trzynastka, na zasadach określonych dla pracowników samorządowych.

Wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 września 2001 r. (SN III ZP 6/01, OSNP 2002, nr 8, poz. 178). Do dnia 1 stycznia 2000 r., do pracowników instytucji kultury miała zastosowanie ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r.p. W chwili obecnej (art. 1 ust. 1 i ust. 2 u.d.w.r.p.) ma ona zastosowanie tylko do "pracowników jednostek sfery budżetowej, czyli do pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenie są kształtowane na podstawie ustawy odrębnie, pracowników samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), natomiast od 1 stycznia 2010 r. zasady te zostaną określone w przepisach ustawy o finansach publicznych . W ustawie z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - dalej u.o.p.d.k. instytucjom kultury nadano charakter jednostek prowadzących gospodarkę samodzielnie (art. 27-29). Jednakże zgodnie z art. 32 ust. 1 u.o.p.d.k. instytucje kultury, takie jak: muzea, ośrodki badań i dokumentacji zabytków, biura wystaw artystycznych, filmoteka narodowa, centra sztuki, biblioteki, domy kultury, świetlice, kluby, domy pracy twórczej, ogniska artystyczne - prowadziły do 1 stycznia 2000 r. gospodarkę finansową i rozliczały się z budżetem państwa lub gminy na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. W chwili obecnej natomiast instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27).

Ze względu na to, iż instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, przepisy u.d.w.r.p. nie mają zastosowania do ich kierowników i pracowników.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)