Tłumacz przysięgły ukraińskiego pilnie poszukiwany, na nowych trzeba będzie poczekać

Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Masowy napływ do Polski uchodźców wojennych spowodował, że tłumacze przysięgli języka ukraińskiego z dnia na dzień znaleźli się na top liście poszukiwanych specjalistów. I choć dwoją się i troją, nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb - a chodzi o sprawy sądowe, tłumaczenia dokumentów, w tym np. medycznych. Dziury można łatać wolontariuszami - ale o błędy nietrudno.

19.04.2022

SN: Kara za brak kontaktów z dzieckiem jest uzasadniona

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, za ich niezrealizowanie. Także wtedy, gdy w ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów - orzekł Sąd Najwyższy.

19.04.2022

Z lokalu dłużnika można już eksmitować, licytacje mieszkania też możliwe

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zakaz eksmisji z lokalu, w którym mieszka dłużnik, obowiązywał od dwóch lat i budził spore emocje, nie tylko wśród wierzycieli. Już w ubiegłym roku wiele instytucji, w tym samorządy, apelowały o jego uchylenie. Postulował to również RPO. Ostatecznie przepis uchylono ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy, a w gąszczu przepisów znalazło się też uchylenie ograniczenia licytacji.

19.04.2022

SN: Rodzeństwo przyrodnie nie może być uczestnikiem postępowania w sprawie o kontakty

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Małoletni będący rodzeństwem przyrodnim nie są uczestnikami postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów między nimi - orzekła w uchwale trzech sędziów Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Mimo to konieczna jest za każdym razem ocena przez sąd, czy rodzice mogą reprezentować dziecko, czy też z uwagi na możliwość kolizji ich interesów taka reprezentacja jest wyłączona.

17.04.2022

KRS żąda prokuratorskiej interwencji w sprawie kary dla prezesa Nawackiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki ma zapłacić 15 tys. złotych grzywny, z zamianą na 15 dni aresztu w razie niezapłacenia, za odmowę wykonania postanowienia sądu nakazującego przywrócenie do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Krajowa Rada Sądownictwa oczekuje interwencji prokuratora generalnego ws. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

16.04.2022

Notariusz z określonym stażem nienagannej służby wpisze hipotekę do księgi wieczystej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Notariusz mógłby dokonywać w księgach wieczystych wpisów hipoteki oraz tych, które wiążą się z zakładaniem nowych ksiąg poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca. Docelowo dotyczyłoby to nie tylko wpisów na podstawie sporządzonych aktów notarialnych ale wszystkich na wniosek stron - wynika z założeń do projektu noweli Prawo o notariacie.

15.04.2022

SA: Polacy nie mogą być dyskryminowani w sądach z powodu złej obsady

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dostęp do sądu obywateli polskich nie może być w niższym standardzie niż mieszkańców innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy stron Konwencji Praw Człowieka. Przepisy prawa unijnego i Konwencji w każdym kraju winny mieć taką samą treść i wykładnię - stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Dlatego wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie składek do ZUS musi być uchylony.

15.04.2022

KRS krytykuje prezydencki pomysł weryfikacji sędziów i zapowiada wystąpienie do TK

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie swoistego trybu weryfikacji sędziów prowadzić będzie do osłabienia gwarancji niezawisłości. Na wypadek uchwalenia takich przepisów Krajowa Rada Sądownictwa rozważy wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego. Takie stanowisko przedstawiła KRS do prezydenckiego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, którym obecnie zajmuje się Sejm.

14.04.2022

Jeszcze nie stos, ale państwo ma skuteczniej ścigać za obrażanie religii. Jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zbyt dużo przypadków obrażania religii uchodzi sprawcom płazem – uważa resort sprawiedliwości i kierująca nim Solidarna Polska. I proponuje zmianę w prawie, która umożliwi ściganie obrazy uczuć religijnych, nawet gdy nikt nie został obrażony. Projekt w czwartek trafił do Sejmu. Według prawników to zagrożenie dla wolności słowa i dodatkowe przywileje dla i tak już uprzywilejowanej grupy.

14.04.2022

Dwa lata na rozpoznanie kasacji, bo brakuje sędziów w NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sytuacja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest trudniejsza niż w wojewódzkich sądach administracyjnych. Na rozpoznanie kasacji czeka się prawie dwa lata. To w dużej mierze następstwo pandemii, przejścia sędziów w stan spoczynku i faktu nieobsadzenia ponad jednej czwartej etatów. Już wkrótce sąd ten ma zostać zasilony przez 20 sędziów, w dużej części profesorów prawa, którzy czekają na nominacje prezydenckie.

14.04.2022

Menadżer usługi zadba o dygitalizację akt sądowych i pobór opłat

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Informatyzacja sądów trwa, kolejne e-rejestry wprowadzane są w życie, a sędziowie korzystają choćby z e-rozpraw. Nadal jednak problemem jest np. liczba informatyków - sądy nie płacą aż tak dobrze, by chętnych było w nadmiarze. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce teraz wprowadzić nowe stanowisko - menadżera usług. Ma zarządzać digitalizacją akt i poborem oraz zwrotem opłat za wnioski składane do rejestrów sądowych.

14.04.2022

Zakaz eksmisji jednak do likwidacji - uchwalony w "ukraińskiej" ustawie

Wymiar sprawiedliwości

O uchylenie obowiązującego od marca 2020 r. zakazu eksmisji apelowali nie tylko właściciele mieszkań i samorządy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Początkowo miała się temu przysłużyć ustawa o automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową, jednak rzutem na taśmę przepis uchyla ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którą bez poprawek przyjął Senat.

13.04.2022

Sędzia przed Izbą Dyscyplinarną może być bez obrony, bo ta obrażona na prezesa SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna SN 20 kwietnia ma rozpoznać zażalenie na uchwałę zawieszającą w czynnościach sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza. Zażalenie ma rozpoznać sędzia Konrad Wytrykowski, który poprosił przed posiedzeniem Krajową Radę Sądownictwa o zbadanie, czy obrońca obwinionego, prezes SN Piotr Prusinowski, nie naruszył zasad etyki i czy jest zdolny do pełnienia służby.

13.04.2022

SN: Sąd nie bada przedawnienia wydając ponownie zaginiony tytuł wykonawczy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego sąd nie bada, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym przedawniło się - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego. Istnienie przesłanek nadania klauzuli wykonalności było już przez sąd badane i zostało pozytywnie przesądzone przez wydanie wierzycielowi tytułu wykonawczego, który zaginął.

13.04.2022

SN wyjaśni, czy sąd może poprawić błąd w nazwie pozwanej spółki

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Spółki

Sąd Okręgowy w Poznaniu ma wątpliwości, czy można sprostować pomyłkę w nazwie pozwanej spółki, gdy w wyroku sądu pierwszej instancji widnieje pozwana, której dane dotyczące NIP, władz zarządu, a także siedziby nie zgadzają się z danymi spółki, która wniosła apelację. Problem dotyczył sprostowania świadectwa pracy osoby tam zatrudnionej.

13.04.2022

Restrukturyzacja Idea Bank S.A. - RPO wsparł skargi kasacyjne obligatariuszy GetBack

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Finanse

Osoby poszkodowane działaniami GetBack S.A. mają prawo do zbadania przez sąd sprawy przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. WSA prowadził zaś sprawę tak, że w wielu aspektach ograniczył możliwość skutecznej ochrony praw poszkodowanych. Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma też wątpliwości co do stanowiska WSA w świetle wymagań prawa unijnego.

12.04.2022

SN: W odstępie 50 lat dwa rozbieżne orzeczenia spadkowe w tej samej sprawie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W 1948 roku sąd grodzki stwierdził, że spadek po zmarłej nabył jej syn, a w 1999 r. sąd rejonowy w tym samym mieście za spadkobierców uznał dwóch synów zmarłej. RPO wniósł skargę nadzwyczajną o uchylenie tego późniejszego postanowienia spadkowego, a Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę.

12.04.2022

Sądy szafują etatami urzędników - potwierdza inspekcja pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wejherowie właśnie stracił prace. Ma to związek z zatrudnianiem w tej jednostce urzędników na czas nieokreślony. Skargę dotyczącą naruszenia przepisów do Państwowej Inspekcji Pracy złożyła “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, a przeprowadzona kontrola to potwierdziła. Szkopuł w tym, że nie chodzi o jeden sąd, takich sytuacji w kraju może być znacznie więcej.

12.04.2022

WSA: Prezes TK ma podać informacje o zmianach składów orzekających

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w odpowiedzi na skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

11.04.2022

Dzieci z Ukrainy potrzebują opiekunów tymczasowych, a bez tłumaczy to trudne do wykonania

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sądy zasypują kuratorów wywiadami środowiskowymi dotyczącymi ustanowienia opiekuna tymczasowego dla ukraińskich dzieci. Do zweryfikowania informacji potrzebni są tłumacze, których brakuje. Ministerstwo sugeruje, że niekoniecznie muszą być przysięgli, ale takich zwykłych też nie ma na zawołanie, a to utrudnia dotrzymanie wymaganego ustawą 3-dniowy termin na załatwienie sprawy.

11.04.2022