Adwokaci i radcy kuratorami skrzywdzonych dzieci, ale system wciąż szwankuje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Brak szkoleń, brak wiedzy, brak czasu i umiejętności miękkich, zbyt niskie stawki - to główne bolączki instytucji kuratora dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem. Zgodnie z przepisami, jest on powoływany w szczególnie trudnych sprawach, np. gdy dochodzi do wykorzystywania seksualnego czy przemocy ze strony jednego z rodziców. Prawnicy podkreślają, że konieczne są zmiany.

17.06.2022

Strasburg: Sędzia Żurek bezprawnie usunięty z KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skracając przedterminowo kadencję sędziego Waldemara Żurka w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz uniemożliwiając mu odwołanie się od tej decyzji, a także ograniczając swobodę wypowiedzi związanej z pełnioną przez niego funkcją rzecznika prasowego KRS, polskie państwo naruszyło art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) oraz art. 10 (wolność wyrażania opinii) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

16.06.2022

Nie każdemu sędziemu Izba Dyscyplinarna SN uchylała immunitet

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Za uchybienia związane z wykonywaniem pracy przez sędziego, zwłaszcza gdy działanie było nieumyślne, należy dopuszczać możliwość podlegania odpowiedzialności karnej tylko w razie wyjątkowego zbiegu okoliczności, gdy stopień winy był znaczny - stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w jednym ze swoich ostatnich uchwał. I nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziemu posądzonemu o popełnienie przestępstwa.

15.06.2022

Notariusze mają wydawać nakazy zapłaty - zdaniem RPO to zły pomysł

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich krytykuje projekt przyznający notariuszom prawo do wydawania nakazów zapłaty. Według niego może to pogłębić chaos i poczucie zagubienia konsumentów w niejasnych dla nich procedurach. Ponadto nie przewiduje się obowiązku badania przez notariusza wniosku o wydanie nakazu pod kątem klauzul abuzywnych. RPO krytykuje też zmiany dotyczące nadzoru na notariatem.

14.06.2022

Przestępstwo nie od 500 zł a od 800 zł - posłowie chcą podwyższenia progu

Wymiar sprawiedliwości

Podczas sejmowych prac nad projektem zmian Kodeksu karnego i m.in. Kodeksu wykroczeń zaproponowano zwiększenie kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem z 500 zł do 800 zł. Taka sama zmiana ma dotyczyć kradzieży leśnej i paserstwa. Poprzednia zmiana w tym zakresie miała miejsce w 2018 roku.

14.06.2022

Iustitia bije na alarm w sprawie wniosku dotyczącego samorządów adwokackiego i radcowskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa wniosku, który skierowała do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów m.in. Solidarnej Polski o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Teraz głos zabrali sędziowie, w ich ocenie to pretekst do likwidacji niezależnych samorządów obu zawodów zaufania publicznego oraz ich praktyczne podporządkowanie arbitralnemu zarządowi władzy wykonawczej.

14.06.2022

ETPC komunikuje rządowi polskiemu przyjęcie pięciu skarg sędziowskich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał w Strasburgu 13 czerwca br. zakomunikował rządowi polskiemu zajęcie się skargami pięciu sędziów Agnieszki Niklas-Bibik z SO w Słupsku, Joanny Hetnarowicz-Sikory także ze Słupska, Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Anny Głowackiej z SO w Krakowie oraz Adama Synakiewicza z SO w Częstochowie. Wszyscy zastosowali się do orzeczeń trybunałów europejskich.

13.06.2022

Sędziowie częściej widzą problem "g(ł)odnych urzędówek", ale nie zawsze idą za tym konkrety

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Senat przyjął właśnie projekt dotyczący zmian w stawkach dla adwokatów i radców prawnych udzielających pomocy prawnej z urzędu. To odpowiedź m.in. na postulaty samorządów adwokatów i radców i realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem także sądy coraz częściej dostrzegają problem i w uzasadnieniach wskazują na prawo do takiego samego wynagrodzenia za te same czynności obrończe.

13.06.2022

Michał Laskowski: Izba Dyscyplinarna do likwidacji, ale co z neoKRS?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to krok w kierunku powrotu na drogę praworządności, ale bardzo mały. Bo wprawdzie likwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale w ogóle nie dotyka zasadniczego problemu, jakim jest sposób powoływania i skład Krajowej Rady Sądownictwa – mówi dr Michał Laskowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. I wątpi, czy organy Unii Europejskiej uznają te zmiany.

13.06.2022

Status nowych sędziów wciąż niepewny, a obywatele czekają na wyroki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uchwalona właśnie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadziła niewielkie zmiany w odniesieniu do statusu sędziów powołanych z udziałem nowej KRS. Podlega on jednak badaniu na podstawie już istniejącego prawa, orzecznictwa europejskich trybunałów i uchwał Sądu Najwyższego, w tym najnowszej z 2 czerwca. Problemem jednak jest nieuznawanie tych wyroków trybunałów przez władzę wykonawczą.

13.06.2022

Kurator Dariusz Palmirski - nowym przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Kurator Dariusz Palmirski, reprezentujący okręg krakowski, został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji, jego zastępcą został delegat z okręgu zielonogórskiego Jacek Bem, a sekretarzem KRK - Aleksandra Dźwigulska z okręgu warszawsko-praskiego, która pełniła już tę funkcję w poprzedniej kadencji.

13.06.2022

Dziecko ma odziedziczyć długi? Będzie łatwiej odrzucić spadek

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Spraw o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku, który ma dziedziczyć dziecko jest bardzo dużo, stanowią one istotny procent spraw nieprocesowych dotyczących małoletnich, obok tych dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce by zgoda sądu na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu przez jego opiekuna nie była konieczna.

11.06.2022

Międzynarodowe organizacje upominają się o prawa prawników w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dopuszczanie przez polskie sądy naruszania przez prokuratorów tajemnicy adwokackiej oraz coraz liczniejsze przypadki nękania prawników - to główne uwagi zawarte raporcie Lawyers for Lawyers oraz International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) do Powszechnego Okresowego Przeglądu Polski. Jako przykłady podane są szykany wobec Michała Romanowskiego i Romana Giertycha.

10.06.2022

Parlament Europejski chce zablokowania KPO dla Polski

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wezwanie Rady Europejskiej, by nie zatwierdzała by nie zatwierdzała polskiego Krajowego Planu Odbudowy o wartości 35,4 mld euro - to główne przesłanie przyjętej w czwartek 9 czerwca rezolucji Parlamentu Europejskiego. Zdaniem europarlamentu w Polsce wciąż istnieją naruszenia wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym zasad praworządności i niezawisłości sądownictwa.

10.06.2022

Międzynarodowa konferencja o wpływie pandemii na wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

W jaki sposób stany nadzwyczajne, w tym takie jak pandemia, mogą wpływać na funkcjonowanie prawa karnego i procesu wymierzania sprawiedliwości, jak ustawodawca może wykorzystywać je do realizacji zupełnie innych celów - to jeden z wielu tematów, o którym dyskutowano podczas konferencji „Wpływ pandemii Covid-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania".

10.06.2022

Kompetencje sądów w ręce przedsiębiorcy - referendarze krytycznie o zmianach w Prawie o notariacie

Wymiar sprawiedliwości

Naruszenie zasad bezstronności i sprawiedliwości wynikających z Konstytucji, a przede wszystkim przekazanie zadań wynikających z ochrony prawnej świadczonej przez państwo - za pośrednictwem sądu, prywatnej korporacji prawniczej - tak w skrócie projekt zmian w Prawie o notariacie, zakładający możliwość dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez notariuszy ocenia Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA.

10.06.2022

Sejm za wykorzystaniem skrytki pocztowej w postępowaniu administracyjnym

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Dopuszczenie możliwości doręczania pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje nowelizacja, którą w czwartek przyjął Sejm. To realizacja projektu senackiego - senatorowie uzasadniali, że niejednokrotnie korzystanie ze skrytki pocztowej jest dla adresata wygodniejsze.

09.06.2022

Posłowie PiS wycofują się z próby zaostrzenia kar za nieumyślne spowodowanie śmierci

Wymiar sprawiedliwości

Batalia o podwyższenie kar za nieumyślne spowodowanie śmierci trwa już od 2019 r. MS konsekwentnie z pomysłem wraca, uzasadniając to tym, że obecny wymiar kary - 5 lat pozbawienia wolności jest za niski. Lekarze z kolei niezmiennie boją się, że po takiej zmianie łatwiej będą trafić za kratki za błędy medyczne. Teraz sami posłowie PiS zgłosili poprawkę wycofującą to zaostrzenie.

09.06.2022

MS szykuje likwidację ubezwłasnowolnienia, ale najpierw ograniczy je do pięciu lat

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Ubezwłasnowolnienie - zarówno częściowe, jak i całkowite - sąd będzie orzekał na określony w postanowieniu czas, ale nie dłuższy niż pięć lat. Na pół roku przed jego upływem sąd będzie weryfikował, czy zostanie podtrzymane, czy nastąpią zmiany co do zakresu lub czy zostanie uchylone - to założenia zmian w procedurze cywilnej, nad którymi prace mają zakończyć się w IV kwartale 2022 roku.

09.06.2022

Senat za przywróceniem wyboru członków KRS przez sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przyjęty w środę przez Senat projekt proponuje, aby sędziów - członków KRS wybierali sędziowie, a nie Sejm, jak to jest obecnie. Ustawa zakończyłaby też kadencję obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt przewiduje również reformę postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, a także likwidację Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

08.06.2022