Od ukradzionych towarów można odliczyć VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z...

23.08.2012

VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

22.08.2012

Certyfikat rezydencji ważny bezterminowo

Treść certyfikatu rezydencji nie wskazuje okresu jego ważności i zachowuje on swoją aktualność, dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzany w nim stan faktyczny. Płatnik nie musi ponownie występować o...

22.08.2012

Wydruk IE-599 także potwierdza eksport

Wydruk papierowy komunikatu IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty i o ile wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu, to podatnikowi...

22.08.2012

Odmowa odpowiedzi to nie odmowa zeznań

Prawo odmowy zeznań należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 19 lipca 2012 r.

21.08.2012

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy nie podlega VAT

Otrzymana, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, kwota odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie...

21.08.2012

Pracownik kopie piłkę bez podatku

Wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z uczestnictwem zespołu pracowników w branżowym turnieju piłki nożnej nie stanowią dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem...

20.08.2012

Zasady weryfikowania numeru VAT-UE

Do zastosowania zerowej stawki VAT wystarczająca jest informacja o aktywności numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych danego kontrahenta uzyskana z systemu VIES.

14.08.2012

Nie są kosztem wydatki związane z wypłatą dywidendy

Wydatki związane z realizacją wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy w tym również wydatki związane z wypełnianiem obowiązków wobec akcjonariuszy i urzędu skarbowego z tego tytułu nie mogą być...

13.08.2012

Wynagrodzenie biegłego nie może być ustalone "z góry"

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy do określenia wartości rynkowej nieruchomości, stosuje się przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu...

02.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski