Po otrzymaniu dotacji należy skorygować koszty

Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego, które zostały sfinansowane otrzymaną dotacją, nie mogą być kosztem podatkowym. Zatem po jej otrzymaniu, podatnik jest zobowiązany...

30.04.2012

Zwrot kosztów delegacji nie jest usługą

Zwrot kosztów delegacji pracownika nie jest usługą tylko jednostronnym ekwiwalentem pieniężnym i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

27.04.2012

Faktura nie musi być akceptowana odręcznie

Akceptacja faktury może być dokonana nie w formie podpisu odręcznego a w formie podpisu generowanego w systemie, nieedytowalnego, pojawiającego się po akceptacji faktury przez podanie hasła i loginu.

25.04.2012

Przyczyny technologiczne to nie względy techniczne

Pojęcie względów technicznych nie obejmuje swoim zakresem technologicznych, ekonomicznych, jak również finansowych przyczyn braku możliwości wykorzystywania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia...

24.04.2012

NSA: dowóz do pracy nie zawsze jest opodatkowany

Nieodpłatne świadczenie transportu przez zakład pracy na rzecz pracowników, w sytuacji gdy nie można ustalić którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystali z tego świadczenia nie powoduje powstania...

13.04.2012