Przedmiotem w niniejszej sprawie było to czy do świadczenia wypłaconego przez płatnika zleceniobiorcom za udostępnienie wizerunku, należy stosować 50 proc. czy 20 proc. koszty uzyskania przychodu.

W przedmiotowej sprawie spółka zawarła z pracownikami umowy, na podstawie których, za określonym w umowie wynagrodzeniem, osoby te udzieliły prawa do wykorzystania ich wizerunku w trakcie określonego umową czasu. Kwalifikując wypłacane zleceniobiorcom świadczenia do źródła przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT płatnik zastosował 50 proc. koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy wskazał jednak, że osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego wizerunku, tym samym brak jest podstaw prawnych do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułów umów zlecenia, a przychody z zawartych umów dotyczących wykorzystania wizerunku, należało kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a koszty uzyskania przychodów winny wynosić 20 proc. uzyskanego przychodu.

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach. Zdaniem sądu osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawa autorskie dotyczą utworu, a więc nie wizerunku danej osoby, lecz jego przedstawienia w określonej formie będącej utworem w rozumieniu tego prawa. Wizerunek danej osoby staje się utworem, będącym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wówczas, gdy stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo do wizerunku, a więc własnego wyglądu, nie jest również prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewątpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej.

Wyrok WSA w Gliwicach z 1 sierpnia 2012 r., I SA/Gl 865/11

Przywołane akty prawne

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 t. j. )