Składki na ubezpieczenie są kosztem podatkowym

Wydatki na składki z tytułu umowy ubezpieczenia strat poniesionych przez spółkę na skutek uchybień w działaniu jej organów statutowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

10.07.2012

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT jest decyzją

Rozstrzygnięcie naczelnika urzędu skarbowego podjęte w formie postanowienia o wykreśleniu spółki z rejestru, jako podatnika podatku od towarów i usług jest decyzją administracyjną. Takie stanowisko...

06.07.2012

Pracownik nie doliczy czekoladek do dochodu

Wydatki na spożywaną przez pracowników spółki kawę, herbatę, cukier, mleko, słodycze, owoce, nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników i nie dolicza się sie ich do przychodów ze stosunku...

04.07.2012

Prywatna opinia nie może zastąpić opinii biegłego

Opiniom sporządzonym na zlecenie strony nie można przypisać waloru dowodu z opinii biegłego, nawet, jeśli sporządzone zostały przez osoby posiadające wiedzę fachową. Takie stanowisko wynika z wyroku...

04.07.2012

Interpretacja daje ochronę także następcy

Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed...

02.07.2012