Wydruk IE-599 także potwierdza eksport

Wydruk papierowy komunikatu IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty i o ile wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu, to podatnikowi...

22.08.2012

Odmowa odpowiedzi to nie odmowa zeznań

Prawo odmowy zeznań należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 19 lipca 2012 r.

21.08.2012

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy nie podlega VAT

Otrzymana, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, kwota odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie...

21.08.2012

Pracownik kopie piłkę bez podatku

Wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z uczestnictwem zespołu pracowników w branżowym turnieju piłki nożnej nie stanowią dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem...

20.08.2012

Zasady weryfikowania numeru VAT-UE

Do zastosowania zerowej stawki VAT wystarczająca jest informacja o aktywności numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych danego kontrahenta uzyskana z systemu VIES.

14.08.2012

Nie są kosztem wydatki związane z wypłatą dywidendy

Wydatki związane z realizacją wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy w tym również wydatki związane z wypełnianiem obowiązków wobec akcjonariuszy i urzędu skarbowego z tego tytułu nie mogą być...

13.08.2012

Wynagrodzenie biegłego nie może być ustalone "z góry"

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy do określenia wartości rynkowej nieruchomości, stosuje się przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu...

02.08.2012

Ważne jest posiadanie a nie wykorzystywanie

Dla celów podatku od nieruchomości obiekt niewykorzystywany faktycznie w danym momencie do prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się już za związany z działalnością, bowiem definicja ustawowa...

01.08.2012

Zakup ekspektatywy nie daje prawa do ulgi

Przeznaczenie środków z tytułu sprzedaży domu na zakup ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa, warunkującym skorzystanie z prawa do zwolnienia...

30.07.2012