Zasadniczy spór sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy organ podatkowy prawidłowo ustalił powierzchnię użytkową budynków przyjętą do wyliczenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Zdaniem podatnika powierzchnia użytkowa powinna wynosić mniej niż wskazał organ podatkowy, ponieważ część powierzchni budynków nie jest dostępna ze względu na zły stan techniczny. Organ podatkowy uznał bowiem, że uszkodzenie dachu dworu nie oznacza, że budynek nie jest budynkiem w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

WSA w Bydgoszczy, który rozpatrywał sprawę, uznał, że dach, z technicznego punktu widzenia, to nic innego jak więźba dachowa oraz poszycie, przy czym, aby dach mógł być za taki uważany, powinien posiadać obydwa niezbędne w/w elementy.

Stanowisko, że dopiero całkowity demontaż dachu (więźba dachowa wraz z poszyciem) powoduje, iż obiekt budowlany traci przymiot budynku, nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązującego prawa. Dlatego sąd nie zgodził się ze stanowiskiem, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego. Nie można założyć, że tylko całkowita likwidacja (wyburzenie) dachu uzasadnia wyłączenie z opodatkowania w całości bez możliwości oceny takiego budynku z punktu posiadania koniecznych elementów w części.

Sąd zauważa też, że braków w obiekcie budowlanym elementów niezbędnych do uznania go za budynek nie można utożsamiać ze złym stanem technicznym budynku. Niemożność korzystania z budynku z przyczyn technicznych nie uzasadnia wyłączenia z opodatkowania. Obiekt budowlany pozostaje budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nawet wówczas, gdy ze względów technicznych, prawnych czy faktycznych, nie jest i nie może być wykorzystywany, w tym zgodnie z jego przeznaczeniem. Brak okien, schodów wewnętrznych lub ogólna dewastacja budynku nie powoduje utraty przez taki obiekt budowlany cech budynku w rozumieniu przepisów ustawy podatkowej. Budynek pozostaje budynkiem nawet wówczas, gdy został wyłączony z bieżącej eksploatacji.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012 r., I SA/Bd 763/12