W przedmiotowej sprawie spółka, w związku z wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy wystosowała do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wyegzekwowanie kary umownej nastąpiło w drodze jednostronnego oświadczenia spółki o potrąceniu znacznej części kary z kwotą wierzytelności wykonawcy powstałych za wcześniej wykonane usługi.

Sporna pomiędzy stronami stała się kwestia zaliczenia do przychodów otrzymanych przez spółkę kar umownych.

Według fiskusa otrzymana przez spółkę kwota kary umownej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu CIT. Fiskus uznał, że uzyskana przez spółkę kara umowna nie może być uznana za pożytek, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT (wyłączenie z przychodów), na który powołuje się spółka.

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach. W ocenie sądu organy podatkowe prawidłowo przyjęły, że kara umowna wynikającą z postanowień kontraktu stanowi przychód spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sąd nie podzielił tu stanowiska spółki, że podstawę prawną wyłączenia wyegzekwowanej kwoty kary umownej z opodatkowania, stanowi przepis art. 12 ust. 4 punkt 6a ustawy o CIT .

Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT konieczne jest, by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu przepisu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony, a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. A w żadnym razie, zdaniem sądu, nie można zasadnie twierdzić, że przedmiotowa kara umowna stanowiła zwrot innego wydatku niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów, w tym przypadku jak twierdzi spółka zwrot wydatków inwestycyjnych. Zdaniem sądu prawidłowo więc fiskus stwierdził brak podstaw do przyjęcia, iż kwota kary umownej podlega wyłączeniu z przychodów podatkowych na mocy art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT .

Wyrok WSA w Gliwicach z 30 października 2012 r., I SA/Gl 409/12

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 t.j.)