W przedmiotowej sprawie polski podatnik zamierza podczas podróży służbowych do Niemiec wynajmować na lotnisku samochód osobowy. Wynajmujący każdorazowo wystawi podatnikowi fakturę lub rachunek, które podatnik w momencie udostępnienia jej pojazdu będzie musiał uregulować (gotówką lub za pomocą karty kredytowej).

Podatnik zadał pytanie czy prawidłowo postąpi, nie pobierając przy uregulowaniu rachunków/faktur podatku źródłowego. Jego zdaniem postąpi prawidłowo.

Jednak zdaniem organu podatkowego bez znaczenia pozostaje fakt wynajmowania samochodów poza terytorium Polski, gdyż zasadnicze znaczenie ma miejsce położenia źródła. W tym przypadku niemiecki przedsiębiorca (osoba fizyczna) będzie uzyskiwać dochód od podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym. W konsekwencji należy przyjąć, iż źródło dochodów będzie położone na terytorium Polski, gdyż jego źródłem jest podatnik będący polskim rezydentem podatkowym.

WSA w Poznaniu uchylając interpretację organu podatkowego wskazał, że z zawartego w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT wynika, że podatnicy niemający na terenie Polskiej miejsca zamieszkania podlegają jurysdykcji podatkowej państwa polskiego, jeżeli źródło dochodów położone jest na terytorium Polski.

Pod pojęciem "terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów" należy rozumieć miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. A czynnością taką nie jest ani wypłata wynagrodzenia, ani wykorzystanie efektów zrealizowanej umowy, nieistotna jest nadto z tego punktu widzenia siedziba polskiego płatnika.

A ponieważ przedstawione przez podatnika zdarzenie przyszłe będzie miało miejsce w Niemczech, tym samym jego kontrahenci nie osiągną przychodu na terytorium Polski.

Wyrok WSA w Poznaniu z 25 października 2012 r., I SA/Po 695/12