Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności  nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług.

W rozumieniu ustawy o VAT, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej podatnik uczynił to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej. Jeśli więc wystąpił wobec niego wcześniej obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, to tym samym w przypadku wznowienia działalności gospodarczej nie będzie miał prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Jednakże, biorąc pod uwagę okoliczność, że każde świadczenie usług remontowo – budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych dokumentowane jest fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę, a ponadto podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed 1 stycznia 2011 r., to może korzystać do 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jednakże z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie równa bądź wyższa niż 20, zwolnienie to traci moc od dnia przekroczenia tych limitów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 listopada 2012 r., IPTPP4/443-535/12-4/UNR