Istota sporu sprowadza się do wyjaśnienia pojęcia "reprezentacji", występującego w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

W przedmiotowej sprawie spółka organizuje spotkania z kontrahentami. Spotkania odbywają się nie tylko w biurze spółki, ale i poza nim, np. w restauracji. Wówczas spółka ponosi koszt posiłku. Ponieważ nie są to okazałe posiłki, które miałyby na celu "uwypuklenie zasobności" spółki, to spółka stanęła na stanowisku, że ponoszone wydatki nie mają charakteru reprezentacyjnego i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem organu podatkowego reprezentacją jest każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku i ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Wydatki na reprezentację nie muszą nosić cech okazałości, wystarczy, że podatnik ponosi je w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. W ocenie organu, wydatki poniesione poza biurem Spółki wiążą się z kreowaniem pozytywnego wizerunku, a co za tym idzie nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Także w ocenie NSA, do którego ostatecznie trafiła sprawa termin "reprezentacja" należy rozumieć w oderwaniu od kryteriów okazałości i wystawności. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest to, czy w danej miejscowości Spółka posiada biura. Innymi słowy: ani wystawność, ani miejsce spotkania nie stanową kryterium kwalifikowania wydatków jako kosztów reprezentacji, gdyż o takim ich charakterze decyduje tylko związek z pełnieniem funkcji przedstawicielskich, rozumianych jako występowanie w imieniu i w interesie podatnika. Według sądu wydatki na spotkania zawsze stanowić będą koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich.

Wyrok NSA z 24 października 2012 r., II FSK 469/11

Czytaj także:

 

Wydatek na alkohol dla pracowników nie jest kosztem podatkowym

 

Okazałość nie kwalifikuje wydatku do kosztów reprezentacji

 

Wydatki na imprezę podwykonawców też są kosztem uzyskania przychodu

Wydatki na cele gastronomiczne nie są kosztem podatkowym