Fiskus zbyt łatwo karze podatników

Akcyza

Organy podatkowe zbyt restrykcyjnie stosują przepisy. Przekonał się o tym przedsiębiorca, który nie podał w zgłoszeniu przewozu numeru licencji kierowcy. Został ukarany kwotą 5 tys. zł. Po stronie podatnika stanął w końcu NSA. Przypomniał o istnieniu przesłanki interesu publicznego, która pozwala nie orzekać kary, a którą fiskus świadomie wcześniej zignorował.

05.02.2019

WSA: Maksymalna stawka za odholowanie, tylko gdy wynika to z kalkulacji

Samorząd terytorialny

Ustalenie w uchwale wysokości stawek za usunięcie pojazdu i jego parkowanie musi zostać poprzedzone szczegółową analizą. W innym przypadku mogłoby się bowiem okazać, że stawki zostały ustalone arbitralnie, z pominięciem ustawowych kryteriów - wyjaśnił w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

05.02.2019

SN: Można było sprzedać ziemię rolną po zawarciu układu

Prawo cywilne

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie mają zastosowania do sprzedaży, która jest rezultatem układu przyjętego przez wierzycieli. Zwłaszcza, gdy układ zatwierdzony był przez sąd postanowieniem sprzed wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 30 kwietnia 2016 r., które stało się prawomocne po tym dniu.

04.02.2019

RIO: W deklaracji śmieciowej nie można wymagać symbolu PKD

Środowisko

Rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie można też wymagać od składającego deklarację do podania nazwisk i imion osób zamieszkujących nieruchomość – stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

04.02.2019

WSA: Gdy są wątpliwości komisja konkursowa może żądać wyjaśnień

Kadry w oświacie

Komisja konkursowa miała podstawy aby przypuszczać, że w złożonym przez kandydatkę na dyrektora szkoły oświadczeniu doszło do omyłki. Zamiast wezwać ją do złożenia wyjaśnień, nie dopuściła do konkursu. Bezprawnie – stwierdził WSA w Gdańsku.

04.02.2019

SN: Pełnomocnictwo rodzajowe w spółce, by uniknąć umowy z samym sobą

Prawo cywilne Spółki

Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z o.o., spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

01.02.2019

SN: Wolność zrzeszania oznacza brak nadzoru nad rejestracją stowarzyszeń

Samorząd terytorialny

Organ samorządowy sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia nie jest uczestnikiem postępowania w sprawie o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy, odnosząc się do sporu miasta Sopot z miejscowym klubem tenisowym.

01.02.2019

SN: Nagana dla sędziego za nierzetelne oświadczenie majątkowe

Prawnicy

Niewykazanie składników majątkowych nawet przez przeoczenie lub zapomnienie jest poważnym naruszeniem powinności sędziego. To przewinienie służbowe godzące w dobro wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Najwyższy wymierzając byłemu prezesowi sądu karę nagany.

31.01.2019

SN: Człowieka nie można przymusowo izolować na podstawie kpc

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Dopuszczalne jest zastosowanie przepisów zabezpieczenia z kpc w procesie prowadzonym na podstawie ustawy o postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Niedopuszczalne jest jednak udzielenie zabezpieczenia przez umieszczenie takiej osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.

30.01.2019

Minister ma przeprosić odwołaną prezes sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musi przeprosić na stronie internetowej resortu byłą prezes krakowskiego sądu okręgowego sędzię Beatę Morawiec za sformułowania zawarte w komunikacie o jej odwołaniu ze stanowiska - orzekł w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd uznał, że minister naruszył dobra osobiste sędzi.

30.01.2019

SA: Szpital nie może przeciągać zapłaty w nieskończoność

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Nie można wymagać, by to podmioty zewnętrzne finansowały funkcjonowanie szpitala. Dlatego nieterminowe przekazywanie pieniędzy przez NFZ, czy też zła gospodarka finansowa nie uzasadnia rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia. W takiej sytuacji nie ma również podstaw, by odstępować od obciążania szpitala kosztami postępowania uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

30.01.2019

Sklep z agencją pocztową może handlować w niedzielę

Prawo pracy Małe i średnie firmy

W sklepie, który jednocześnie pełni funkcję agenta pocztowego, nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta. Nie ma przy tym znaczenia, że świadczenie usług pocztowych jest w tej placówce tylko działalnością uboczną – potwierdził Sąd Okręgowy w Elblągu.

30.01.2019

Odprawa to nie to samo co odszkodowanie i zadośćuczynienie

PIT Prawo pracy

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne w sprawach dotyczących opodatkowania PIT odpraw wypłacanych na podstawie układu zbiorowego pracy. Uznał, że odprawy wypłacone na podstawie prawa pracy należy rozumieć szerzej niż w przepisach kodeksu cywilnego.

29.01.2019

NSA: Budowa parkingu nie uzasadnia zniesienia indywidualnej formy ochrony przyrody

Środowisko Administracja publiczna

Budowa parkingu nie służy ochronie ludzi lub ich mienia, tylko zapewnieniu możliwości zaparkowania samochodu w miejscu znajdującym się w niedużej odległości od docelowego miejsca wizyty. NSA uznał, że nie może to uzasadniać zniesienia indywidualnej formy ochrony przyrody.

29.01.2019

SN: Wspólnik może żądać odszkodowania za wyłączenie go ze spółki

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Żądanie odszkodowania za nieotrzymanie ceny udziałów i za wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. nie zostało skutecznie zgłoszone - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że takie odszkodowanie należałoby się, gdyby wcześniej nie nastąpiło potrącenie należności przez spółkę pozwaną.

29.01.2019

NSA: Brak podpisów całej komisji rekrutacyjnej nie jest błędem

Szkolnictwo wyższe

Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.

29.01.2019