Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny dokonuje oceny możliwości zastosowania materialnego prawa podatkowego. W razie potrzeby jest ona połączona z wykładnią tego prawa, w relacji do stanu faktycznego przedstawionego przez podmiot wnioskujący o wydanie interpretacji.

 

 

 

Nie prowadzi się tu postępowania dowodowego. Organ może jednak wezwać wnioskodawcę do sprecyzowania wniosku, w celu doprowadzenia wniosku do stanu niewątpliwej zgodności z prawem, w tym m.in. do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, zgodnie z art. 14b par. 3 ordynacji podatkowej.

 


Wyczerpujący znaczy precyzyjny i jednoznaczny

Sąd kasacyjny przypomniał, że przez wyczerpująco przedstawiony rozumie się taki stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), na podstawie którego można w sposób pewny i niewątpliwy udzielić jednoznacznej informacji w zakresie możliwości określonego zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia. Opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) musi być zatem precyzyjny, wyczerpujący i jednoznaczny. NSA przypomniał, że w judykaturze jako opis wyczerpujący postrzegany jest taki, który wymaga podania wszelkich elementów, istotnych z punktu widzenia możliwości oceny stanowiska wnioskodawcy. Jeżeli wniosek jest w tym względzie niepełny, a organ interpretacyjny nie ma w tym zakresie wiedzy to wydana interpretacja nie może realizować jednego z zasadniczych celów tej instytucji tj. funkcji ochronnej wynikającej z art. 14k ordynacji podatkowej.

Zobacz również:
NSA: Rabat od Allegro to nie przychód, więc podatku nie ma >>

NSA: Paliwo w służbowym samochodzie nie jest przychodem pracownika >>
 

Opis stanu faktycznego to nie ocena

Tymczasem w analizowanej sprawie stan faktyczny przedstawiony przez skarżącą nie spełniał, zdaniem NSA,  wymogów określonych w art. 14b par. 3 ordynacji. Skarżąca przedstawiła w nim nie tylko elementy stanu faktycznego, lecz opis okoliczności faktycznych uzupełniła o elementy ocenne. W efekcie jej stanowisko nie odnosiło się tylko do oceny prawnej stanu faktycznego, lecz było oceną tego stanu faktycznego. Sąd podkreślił, że brak wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, mogącego stanowić podstawę jego kwalifikacji prawnopodatkowej, oznacza, że skarżąca nie mogła skutecznie oczekiwać od organu interpretacyjnego odpowiedzi na zadane pytania.

 


Według NSA, w tej sytuacji nie zachodzi brak w zakresie elementów wniosku, możliwy do uzupełnienia, lecz niedopuszczalność wniosku. Sposób przedstawienia przez skarżącą stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji uniemożliwia ‒ w opinii NSA ‒ usunięcie braków, ponieważ sformułowania ocenne stanowią integralną część tego wniosku. W rezultacie zbadanie, czy zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oceny zaistniałych okoliczności faktycznych są prawidłowe wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego, co w postępowaniu interpretacyjnym jest niedopuszczalne.

Wyrok NSA z 19 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 817/17

Zobacz procedury w LEX:

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową >

Interpretacja indywidualna a postępowanie podatkowe >